Vodstvo

Zavarovalnica Adriatic Slovenica ima dvotirni sistem upravljanja, z upravo in nadzornim svetom. Uprava družbe vodi posle družbe samostojno, na lastno odgovornost in družbo zastopa ter predstavlja. Uprava ima dva člana, ki družbo zastopata skupno.

 

Uprava

Izvršni direktorji

Nadzorni svet

Nadzorni svet nadzira poslovanja in vodenje poslov družbe ter imenuje in razrešuje upravo. Nadzorni svet lahko ustanavlja komisije iz področja svojega dela. Nadzorni svet ima šest članov, od katerih štiri imenuje skupščina delničarjev, dva pa sta predstavnika zaposlenih v družbi. 

 

Gregor Pilgram, predsednik nadzornega sveta
Luciano Cirinà, član nadzornega sveta
Miroslav Bašta, član nadzornega sveta
Miroslav Singer, član nadzornega sveta

Borut Šuštaršič, član nadzornega sveta (predstavnik zaposlenih)
Matjaž Pavlin, član nadzornega sveta (predstavnik zaposlenih)