Poslovanje

Finančni rezultat
 
Družba Adriatic Slovenica d. d. je leta 2017 uspešno poslovala in ga zaključila s čistim poslovnim izidom 11,4 milijona evrov. Čista dobičkonosnost kapitala leta 2017 je tako znašala 11,9 odstotka.
 
Podrobnejši računovodski izkazi kažejo, da je družba pozitivno poslovala na vseh zavarovalnih segmentih. Čisti poslovni izid v višini 11,4 milijona evrov tvori pozitivno poslovanje življenjskih zavarovanj (2,1 milijona evrov), premoženjskih zavarovanj (6,7 milijona evrov) in zdravstvenih zavarovanj v obsegu 2,6 milijona evrov. Na znižanje čistega poslovnega izida 2017 glede na predhodna obdobja vpliva nižji izid iz naložbenja (brez učinkov zavarovanj z naložbenim tveganjem), presežek drugih odhodkov nad prihodki, nižji zavarovalno tehnični rezultat premoženjskih zavarovanj in višje obveznosti za davke.
 
 
Finančni položaj
 
Bilančna vsota zavarovalnice je 31. 12. 2017 znašala 758 milijona evrov in se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 3,4 odstotka. Povečanje izvira predvsem iz naslova rasti vrednosti sredstev zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje. Večino sredstev (64,4 %) ob zaključku leta 2017 predstavlja premoženje življenjskih zavarovanj, 34,6 % sredstev je uporabljenih pri poslovanju premoženjskih zavarovanj, preostanek je namenjenih zdravstvenim zavarovanjem.