Skupščina Adriatica Slovenice potrdila izplačilo dividend

 
Koper, 10. april 2015
 
Na današnji skupščini delničarjev zavarovalnice Adriatic Slovenica je bil potrjen predlog o delitvi bilančnega dobička in izplačilu dividend. Bilančni dobiček zavarovalnice je na dan 31. 12. 2014 znašal 37,9 mio EUR, za izplačilo dividend bo namenjenih 17,9 mio EUR, preostanek bilančnega dobička v višini 20 mio EUR pa ostane nerazporejenega.
 
 
Skupščina delničarjev Adriatica Slovenice se je seznanila in potrdila letno poročilo in konsolidirano letno poročilo Adriatica Slovenice d. d. za poslovno leto 2014 in z razrešnico potrdila delo uprave in nadzornega sveta.
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
 
Zavarovalnica Adriatic Slovenica je poslovno leto 2014 zaključila z 18,8 mio EUR dobička, 297,9 mio EUR zbrane bruto premije in 208,8 mio EUR obračunanih bruto škod. Konec leta je tako utrdila položaj druge največje zavarovalnice na slovenskem trgu, s 15,4-odstotnim tržnim deležem. Na področju premoženjskih zavarovanj so dosegli 17,4 odstotka, na področju življenjskih zavarovanj pa je delež znašal 10,1 odstotkov trga. Največ premije so zbrali na področju premoženjskih zavarovanj, ki skupaj z zdravstvenimi predstavljajo 82-odstotni delež njihovega portfelja. Delež življenjskih zavarovanj je bil konec leta 18-odstoten, primerljiv z deležem življenjskih zavarovanj, ki so ga zabeležili ob koncu leta 2013. 
 
 
Več informacij: Adriatic Slovenica d.d., Odnosi z javnostmi, 05/66 43 420, 05/66 43 406; lea.cimpermanacman@as.si; olga.pejovic@as.si; jana.smajgl@as.si; pr@as.si,  www.as.si; www.as-skupina.si