Skupščina Adriatica Slovenice: 1,5 evra dividende na delnico

Delničarji ADRIATICA SLOVENICE Zavarovalne družbe d.d. so bili na današnji skupščini seznanjeni z letnim poročilom za poslovno leto 2006 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta ter poročilom notranje revizijske službe za leto 2006 z mnenjem NS. Sprejeli so sklep o uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31.12.2006 znaša 23,2 milijonov EUR ( 5,6 milijarde SIT). Za izplačilo delničarjem je družba namenila 10 milijonov evrov (2,4 milijarde SIT) oz. 1,5 EUR (359,46 SIT) bruto dividende na delnico. Preostanek bilančnega dobička v višini 13,2 milijonov EUR (3,2 milijarde SIT) ostane nerazporejen in se prenese v bilančni dobiček naslednjih let.

Skupščina je upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnico za poslovno leto 2006, za revizorja za poslovno leto 2007 pa imenovala revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o. Med drugim se skupščina seznanila tudi z informacijo sveta delavcev družbe o prenehanju članstva v nadzornem svetu predstavnici delavcev Elzi Kržič.

Zavarovalnica je v minulem letu zbrala 55,9 milijarde tolarjev (prek 233 milijonov evrov) premije in še utrdila svoj položaj druge največje zavarovalnice v Sloveniji. Lani je Adriatic Slovenica dosegla 4,7 milijarde tolarjev (skoraj 19,6 milijona evrov) dobička pred obdavčitvijo, čisti poslovni izid pa znaša 3,2 milijardi tolarjev (13,4 milijona evrov). Višje so tudi čiste zavarovalno-tehnične rezervacije zavarovalnice, ki presegajo 53 milijard tolarjev (223 milijonov evrov), kar zavarovancem zagotavlja visoko raven varnosti.

Zavarovalnica tudi v letu 2007 pospešeno razvija in trži nova zavarovanja in uresničuje zastavljene načrte. V začetku leta je ponudila novo naložbeno življenjsko zavarovanje VITAFOND naložbeni paketi, marca novo AZIJO GARANT PLUS, obogateno življenjsko zavarovanje z jamstvom glavnice z enkratnim vplačilom premije, nato pa pričela postopno uvajati tudi novo kasko zavarovanje, ki zavarovancem nudi konkurenčno kasko zavarovanje s 24-urno asistenco. AS je pravkar zaključil razvoj povsem novih kreditnih zavarovanj, na področju življenjskih zavarovanj pa je trgu ponudil vrsto novih ponudb. Nova AS-ova kreditna zavarovanja KREDIT AS bodo v primerjavi z dosedanjimi, kjer je bil z zavarovanjem kredita zavarovan samo interes banke, ščitila zavarovanca v primeru nezmožnosti odplačevanja kredita banki zaradi izgube zaposlitve, invalidnosti in za primer smrti. Adriatic Slovenica je v prvih šestih mesecih letošnjega leta ustvarila po neuradnih podatkih 126,2 milijonov evrov bruto premije, likvidirane škode v istem obdobju znašajo 88,3 milijonov evrov, največjo rast premije v prvih šestih mesecih pa AS dosega na področju življenjskih zavarovanj, kjer so zbrali kar 40,5 odstotkov premije več kot v enakem lanskem obdobju.