Izkaz poslovnega izida

v EUR

 

2016

 

2015

 

I. ČISTI PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ 288.110.763 287.335.263
- Obračunane kosmate zavarovalne premije 298.820.030 296.648.952
- Obračunana premija oddana v pozavarovanje in sozavarovanje (11.069.029) (10.442.444)
- Sprememba prenosnih premij 359.762 1.128.755
II. PRIHODKI OD NALOŽB 43.777.104 22.841.819
III. DRUGI ZAVAROVALNI PRIHODKI, od tega 1.741.010 4.164.825
- prihodki od provizij 1.741.010 4.164.825
IV. DRUGI PRIHODKI 6.857.324 7.118.090
V. ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE (212.410.024) (206.648.963)
- Obračunani kosmati znesek škod (218.701.287) (213.400.456)
- Obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev 4.877.763 9.693.470
- Sprememba škodnih rezervacij 1.413.499 (2.941.977)
VI. SPREMEMBA DRUGIH ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ (4.210.408) (4.519.135)
VII. SPREMEMBA ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENA TVEGANJA (22.921.728) (1.826.453)
VIII. SPREMEMBE OBVEZNOSTI IZ FINANČNIH POGODB - -
IX. ODHODKI ZA BONUSE IN POPUSTE 100.722 (286.786)
X. OBRATOVALNI STROŠKI, od tega (73.145.012) (72.195.291)
- stroški pridobivanja zavarovanj (26.735.474) (27.099.309)
XI. ODHODKI OD NALOŽB V POVEZANE DRUŽBE, od tega (389.169) (389.169)
- Oslabitve finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti skozi poslovni izid (83.819) (389.169)
XII. ODHODKI NALOŽB, od tega (2.500.272) (6.622.244)
- oslabitve finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti skozi poslovni izid (1.373.515) (380.153)
XIII. DRUGI ZAVAROVALNI ODHODKI (3.922.235) (4.642.130)
XIV. DRUGI ODHODKI (10.439.693) (7.549.436)
XV. POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO 10.953.732 16.815.342
XVI. DAVEK OD DOHODKA 942.917 (2.551.113)
XVII. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 11.896.650 14.264.229
     
Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico 1,15 1,38
Popravljeni čisti dobiček/izguba na delnico 1,15 1,38