Obvestilo o spremembi edinega delničarja in o odstopu članov nadzornega sveta

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper (v nadaljevanju: »Adriatic Slovenica«), izdajatelj obveznic z zapadlostjo v letu 2026 z oznako ISIN: XS1420371228, se je 13. 2. 2019 seznanila z obvestilom družbe KD Group, finančna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 63, (v nadaljevanju:« KD Group«), da je dne 13.2.2019 odsvojila 100% delnic v odvisni družbi Adriatic Slovenica in da je bil s prenosom vseh delnic družbe Adriatic Slovenica na novega imetnika družbo Generali CEE Holding, B.V.  zaključen prodajni postopek v skladu s Pogodbo o prodaji 100% deleža v družbi Adriatic Slovenica z dne 23.5.2018.  
 
Istega dne je Adriatic Slovenica prejela odstopne izjave članov nadzornega sveta – predstavnikov dosedanjega delničarja, in sicer predsednika nadzornega sveta Aljoše Tomaža, namestnika predsednika nadzornega sveta Aleksandra Sekavčnika ter člana nadzornega sveta Tomaža Butine, vse z učinkom na dan prenosa delnic.