Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 58. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 30. 5. 2019 ob 13h v prostorih notarja Uroša Kosa v Ljubljani.
 
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
 
1. Za predsedujočo na 58. seji skupščine se izvoli Katjo Doležalek, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi notarja Uroša Kosa.
 
2. Skupščina soglaša s s sklenitvijo pogodbe o pripojitvi, ki sta jo dne 28. 5. 2019 v obliki notarskega zapisa notarja Uroša Kosa iz Ljubljane sklenili družba GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom na Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, matična številka 5186684000 kot prevzemna družba in družba ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru in poslovnim naslovom na Koper, Ljubljanska cesta 3A, 6000 Koper - Capodistria, matična številka: 5063361000 kot prevzeta družba, z vsebino, kot izhaja iz Priloge.