Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 57. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 24. 4. 2019 ob 10h v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulia 2, 1000 Ljubljana.
 
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
 
1. Za predsedujočega na 57. seji skupščine se izvoli Mateja Osenarja, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi notarja Bojan Podgorška.
 
2. Bilančni dobiček družbe na 31. 12. 2018 znaša 38.511.895,29 EUR, in se ga uporabi na naslednji način: 
- del bilančnega dobička v znesku 8.140.481,53 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,79 EUR na delnico. Družba bo izplačala dividende 27. 5. 2019, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 24. 5. 2019;
- Preostanek bilančnega dobička v višini 30.371.413,76 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih. 
 
3. Skupščina delničarjev podeljuje Upravi razrešnico za poslovno leto 2018.
 
4. Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2018.