Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 56. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 18. 2. 2019 ob 13h v prostorih notarke Nade Kumar, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.
 
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
 
1. Za predsedujočega na 55. seji skupščine se izvoli Mateja Osenarja, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi notarko Nado Kumar.
 
2. Ugotovi se, da so dosedanji člani nadzornega sveta Družbe, in sicer:
Tomaž Butina, Naselje Ivana Krivca 27E, 4280 Kranjska Gora,
Aljoša Tomaž, Ulica Gubčeve brigade 63, 1000 Ljubljana, in
Aleksander Sekavčnik, Finžgarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana,
 
z dnem 13. 2. 2019 odstopili z mesta članov nadzornega sveta Družbe.
 
3. Z dnem 18. 2. 2019 se za mandatno obdobje petih let za člana nadzornega sveta družbe ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., imenuje Gregor Pilgram, rojen xxxx, s stalnim prebivališčem na naslovu Ulica Konrada Babnika 9, Ljubljana.
 
4. Z dnem 18. 2. 2019 se za mandatno obdobje petih let za člana nadzornega sveta družbe ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d. imenuje Luciano Cirina, rojen xxxx, s prebivališčem na naslovu Na Míčánce 1914/35, Češka republika.
 
5. Z dnem 18. 2. 2019 se za mandatno obdobje petih let za člana nadzornega sveta družbe ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., imenuje Miroslav Bašta, rojen xxxx, s prebivališčem na naslovu Švédská 1010/15, Praga, Češka republika.
 
6. Z dnem 18. 2. 2019 se za mandatno obdobje petih let za člana nadzornega sveta družbe ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., imenuje Miroslav Singer, rojen xxxx, s prebivališčem na naslovu Eliášova 550/44, Praga, 160 00, Češka republika.