Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 55. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 21. 11. 2018 v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana.
 
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
 
1. Za predsedujočega na 55. seji skupščine se izvoli Mateja Osenarja, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi notarja Bojana Podgorška.
 
2. Skupščina ugotavlja, da zaradi zadržkov na strani revizorja letnega poročila KPMG Slovenija d.o.o., ki je bil imenovan za revizijski pregled letnega poročila za poslovno leto 2018, slednji storitve ne more opraviti, zato skupščina revizorsko družbo KPMG Slovenija d.o.o. razreši.
 
3. Skupščina imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana, za revizijski pregled letnega poročila iz poslovnih let 2018, 2019 in 2020.