Obvestilo o nakupu poslovnega deleža v družbi KD Skladi d.o.o.

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6000 Koper, Slovenia  (v nadaljevanju: Adriatic Slovenica d.d.), izdajateljica podrejenih obveznic, ki so uvrščene na Irsko borzo obvešča, da je na osnovi sklenjene pogodbe o nakupu poslovnega deleža v družbi KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, 1000 Ljubljana  in izdanega dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža Agencije za trg vrednostnih papirjev postala edini družbenik družbe KD Skladi, družba za upravljanje d.o.o.  
 
V sodni register je bila vpisana sprememba družbenika z dnem  z dnem 29. 8. 2016. 
 
To obvestilo je od 2. 9. 2016  dalje objavljeno na spletnih s straneh Irske borze  http://www.ise.ie/app/announcementDetails.aspx?ID=12953021 v sklopu objav, namenjenih vlagateljem in na spletnih straneh družbe www.as-skupina.si  
 
 
Adriatic Slovenica d.d.