Nič več čakanja na pravi trenutek, 1. decembra vzide Naložbena zvezda

Koper, Ljubljana, 20. oktober 2015 – V času padanja obrestnih mer je zavarovalnica Adriatic Slovenica (AS) ponudila novo možnost za donosno, a kljub temu varno naložbo. Naložbena zvezda AS je novo življenjsko zavarovanje z mesečnim plačevanjem premije, vezano na desetletni dolžniški vrednostni papir, ki združuje naložbe v indeks Income Fund Stars in brezkuponske obveznice. Ena ključnih prednosti zavarovanja je plemenitenje sredstev, kot da bi vse premije plačali naenkrat. To pomeni, da se sredstva vlagateljev z mesečnim plačevanjem premije plemenitijo tako, kot da bi bila celotna dogovorjena premija plačana v enkratnem znesku v prvem letu zavarovanja.
 
 
Naložbena zvezda AS je privlačna, ker tudi v obdobju zgodovinsko nizkih obrestnih mer omogoča donosnejše plemenitenje sredstev, manjše tveganje zaradi zaklepanja donosov in nalaganje sredstev v svetovno priznane investicijske sklade. Gre za naložbe v dohodkovne investicijske sklade, ki nalagajo sredstva v različne naložbe, ki prinašajo dohodek. Izbirajo lahko med obveznicami, ki ustvarjajo dohodek preko kuponov, delnice preko dividend, nepremičnine pa preko najemnin. Upravljavci lahko aktivno prerazporejajo sredstva med različnimi naložbenimi razredi, poleg tega pa lahko z zaščitnimi strategijami omejujejo zniževanje vrednosti premoženja v času padcev na kapitalskih trgih.
Pomembno je, da vlagateljem ni treba čakati na pravi trenutek za vstop v naložbo. Vstop v naložbo je izboljšan, saj se izhodiščna vrednost indeksa določi tako, da se iz povprečja trinajstih mesečnih opazovanj v prvem letu izloči najmanj ugodna vrednost indeksa.  
Naložbena zvezda AS zagotavlja varnost. Z zaklepanjem donosov in desetletnim zavarovanjem je celo v najslabšem primeru možno izgubiti največ desetino investiranih sredstev, saj dolžniški vrednosti papir zajema jamstvo v višini 90 % investiranih sredstev. Dodatna prednost Naložbene zvezde AS je v t. i. zaklepanju donosov: če indeks Income Fund Stars doseže eno izmed dveh ravni zaklepanja (pri 155-% in 185-% vrednosti izhodiščne vrednosti indeksa) ima indeks ob doživetju zavarovanja vsaj tolikšno vrednost, kot je znašala ob najvišjem že doseženem nivoju zaklepanja. V primeru, da je končna vrednost indeksa višja od najvišjega že doseženega nivoja zaklepanja, se zopet upošteva višja izmed obeh, t. j. končna vrednost indeksa. Dolžniški vrednostni papir izdaja svetovno uveljavljeni izdajatelj BNP Paribas Arbitrage Issuance BV, del bančne skupine BNP Paribas, banka BNP Paribas pa sodi med največje banke na svetu z bonitetno oceno A+ (po Standard & Poor's).
Desetletno življenjsko zavarovanje Naložbena zvezda AS je mogoče skleniti že zdaj, zavarovanje pa se prične 1. decembra 2015. Izplačilo v primeru smrti znaša 10 % dogovorjene premije za celotno obdobje zavarovanja in odkupno vrednost, upravičenec za primer smrti pa se lahko celo odloči, da bo nadaljeval življenjsko zavarovanje. Ob zapadlosti dolžniškega vrednostnega papirja vlagatelji prejmejo dodatni bonus: za vsak odstotek ustvarjenega donosa bodo prejeli kar 2,2 % izplačila oziroma za 120 % višji donos, kot ga bo ustvaril indeks Income Fund Stars v desetih letih. 
 
 
Informativni primer1: Če pri Naložbeni zvezdi AS plačujete mesečno premijo v višini 100 EUR do izteka zavarovanja, ste udeleženi pri donosnosti, kot bi vse premije plačali ob začetku zavarovanja. Gre za bistveno prednost Naložbene zvezde AS pred ostalimi kapitalskimi varčevanji. Pri vplačanih 12.000 EUR bi pri 2-% povprečni letni donosnosti kapitalskega varčevanja znašala vrednost vašega premoženja 13.282 EUR, v Naložbeni zvezdi AS pa kar 15.745 EUR (v primeru je upoštevana zgolj 2 % povprečna letna donosnost indeksa Income Fund Stars; pri 6-% povprečni letni donosnosti indeksa pa celo 29.046 EUR). Za varnost premoženja je poskrbljeno z mehanizmom za dodatno zmanjševanje naložbenega tveganja, saj je ciljna mera za tveganje postavljena na nizko raven 4,5 %, kar je dva- do trikrat manj kot pri delniških naložbah. Donosi, ki jih zavarovalci dosežejo z vlaganji v življenjsko zavarovanje, so po desetih letih neobdavčeni in ker gre za desetletno zavarovanje, se na premijo ne zaračunava 8,5 % davka od prometa zavarovalnih poslov.
 
                                                                                            ###
Več: Adriatic Slovenica d. d., Odnosi z javnostmi, pr@as.si; Lea Cimperman Acman, 01 58 26 882 
 
 
1 Donos je izračunan za obdobje desetih let. Izračuni so izdelani ob predpostavkah 2-% oziroma 6-% povprečne letne stopnje donosa, upoštevanju dodatnega bonusa pri indeksu Income Fund Stars in nespremenjenih obrestnih mer. Pri kapitalskem varčevanju je donos izračunan na podlagi obrestno obrestnega računa in mesečnega plačila 100 EUR, pri Naložbeni zvezdi AS pa za mesečno premijo 100 EUR. V izračunih informativnih vrednosti sta upoštevani 2-% in 6-% povprečni letni stopnji donosa, ki nista zajamčeni, zato tudi informativna vrednost ob izteku zavarovanja ni zajamčena. Naložbeno tveganje v času trajanja zavarovanja prevzema zavarovalec.