Nadzorni svet je potrdil letno poročilo Adriatica Slovenice za leto 2008

Na 15. redni seji, dne 13. maja 2009, je nadzorni svet Adriatica Slovenice Zavarovalne družbe d.d. potrdil letno poročilo zavarovalnice za leto 2008, skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja - revizorske družbe ERNST&YOUNG in pozitivnima mnenjema pooblaščenih aktuark za premoženjska in življenjska zavarovanja.

Nadzorni svet je na podlagi doseženih rezultatov ocenil, da je Adriatic Slovenica glede na zaostrene gospodarske razmere in finančno krizo ter množične katastrofalne škode v minulem letu uresničila vrsto ciljev, med drugim je ustanovila hčerinsko zavarovalnico v Srbiji, ki je pričela s poslovanjem v drugi polovici lanskega leta .

Adriatic Slovenica je za lansko leto zaradi splošnega močnega znižanja borznih tečajev izvedla trajno slabitev naložb po posameznih lastniških vrednostnih papirjih, ki je znašala 18 milijonov evrov, kar je po zmanjšanju za prihodke od odloženih davkov vplivalo na poslabšanje poslovnega izida v višini 14 milijonov evrov. Družba je zato zaradi dosledne slabitve finančnih naložb zaključila poslovno leto z negativnim izidom v višini 14,9 mio evrov. Ob tem je nadzorni svet ocenil, da so bile navedene slabitve izvedene v skladu s standardi in priporočili računovodske stroke, da je bila politika slabitev ustrezna in ne pušča odprtih tveganj, ki bi se prenašala v prihodnja obdobja. Zavarovalnica je kljub upadu vrednosti naložb ohranila in presegala zakonsko določeno naložbeno pokritost rezervacij z naložbami, kar dolgoročno omogoča izpolnjevanje obveznosti iz zavarovalnih pogodb.

Na lansko poslovanje Adriatica Slovenice so zelo vplivale katastrofalne škode zaradi naravnih nesreč, največje v tem desetletju. Zavarovalnica je obračunala skupno 6 odstotkov škod več kot v letu poprej oziroma 180 milijonov evrov, samo za škode iz naravnih nesreč je prejela preko 18 milijonov evrov prijavljenih škod. Zaradi primerne pozavarovalne zaščite pa je delež, ki bremeni zavarovalnico, znašal v lanskem letu le 5 milijonov evrov. Raziskava, ki jo je zavarovalnica izvedla med oškodovanci po katastrofalnih škodah, kaže, da je Adriatic Slovenica izpolnila njihova pričakovanja tako glede višin kot tudi hitrosti izplačila škod.

Adriatic Slovenica je tudi v ostrih konkurenčnih pogojih v letu 2008 že tretje leto zapored ohranila drugo mesto med slovenskimi zavarovalnicami in 13,6-odstotni tržni delež. Na področju premoženjskih zavarovanj ima 17,5-odstotni tržni delež, na področju zdravstvenih zavarovanj pa 24,5-odstotni delež, kar prav tako pomeni drugo mesto na trgu. Zbrala je 257 milijonov kosmate obračunane premije, kar pomeni 2,1-odstotni nominalni prirast glede na predhodno leto. V zbrani premiji predstavljajo premoženjska zavarovanja 57-odstotni delež oziroma 144,9 milijonov evrov, zdravstvena zavarovanja 37 odstotkov premije oziroma 95,4 milijonov evrov, na področju življenjskih zavarovanj pa je zavarovalnica zbrala 6 odstotkov oziroma 16,3 milijonov evrov premije. Tako je na področju zbrane premije v celoti izpolnila zastavljene cilje. Pozitivno je tudi, da družba uspešno obvladuje stroške in je leta 2008 v primerjavi v letom poprej znižala delež stroškov v premiji za dve odstotni točki.

Adriatic Slovenica je v letu 2008 naredila prvi korak na tuje trge, saj je ustanovila hčerinsko zavarovalnico v Srbiji AS neživotno osiguranje a.d.o. in vanjo vložila skoraj 5,5 milijonov evrov. Že po nekaj mesecih poslovanja, torej v zadnjem četrtletju leta 2008, je hčerinska zavarovalnica ustvarila 350 tisoč evrov premije, obenem pa je intenzivno gradila svojo tržno mrežo.

Rezultati poslovanja Adriatica Slovenice so v prvem trimesečju letošnjega leta pozitivni in v okviru pričakovanj. Kljub poslabšanju pogojev poslovanja zaradi posledic gospodarske in finančne krize je zavarovalnica dosegla pozitiven zavarovalni in naložbeni izid v skupni bruto višini 3,3 milijona evrov. V prvih štirih mesecih letošnjega leta je zavarovalnica zbrala 86,9 milijonov evrov premije, glavnino, 81,9 milijonov evrov na področju premoženjskih zavarovanj, vključno z zdravstvenimi zavarovanji. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je med pomembnejšimi zavarovalnimi vrstami najhitreje naraščala premija zavarovalne vrste požara in elementarnih nesreč, in sicer za 10,4 odstotka ter premija zavarovalne vrste drugih škodnih zavarovanj, ki se je povečala za 6,4 odstotka. Likvidirane škode so se glede na enako obdobje lani povišale za 15,1 odstotka, največ na področju zdravstvenih zavarovanj, kar je predvsem posledica višjih stroškov bolnišničnih storitev in zdravljenja v zdraviliščih. Zavarovalnica v letu 2009, skladno s poslovnimi načrti ohranja široko ponudbo premoženjskih, vključno z zdravstvenimi zavarovanji, življenjskih in pokojninskih zavarovanj, zato je usmerjena v razvoj kakovostnih in za zavarovance privlačnih paketnih zavarovanj, prilagojenim ciljnim skupinam, navzkrižno prodajo zavarovanj in višanje kakovosti poslovanja.