Kapital družbe ADRIATIC SLOVENICA se poveča za 3 milijarde SIT

Delničarji ADRIATICA SLOVENICE Zavarovalne družbe d.d. so bili na današnji skupščini seznanjeni z letnim poročilom za poslovno leto 2005 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta ter poročilom notranje revizijske službe za leto 2005 z mnenjem NS. Sprejeli so sklep o uporabi bilančnega dobička, ki znaša 1.535 mio SIT.

Bilančni dobiček na dan 31.12.2005 znaša 187 mio SIT prenesenega dobička iz leta 2003, 357 mio SIT iz leta 2004 in 989 mio SIT iz leta 2005. Delničarji so 15,7 mio SIT bilančnega dobička namenili članom nadzornega sveta, za kar so uporabili del prenesenega dobička iz leta 2003. Pri tem ostanejo nerazporejeni preostali del prenesenega dobička iz leta 2003 v višini 171 mio SIT, dobiček iz leta 2004 v višini 357 mio SIT ter dobiček 989 mio SIT iz leta 2005 in se prenesejo v bilančni dobiček naslednjih let. Skupaj preneseni bilančni dobiček po opravljeni prerazporeditvi znaša 1.519 mio SIT.

Janez Bojc, predsednik nadzornega sveta Adriatica Slovenice je poudaril, da NS ocenjuje poslovanje družbe v letu 2005 kot uspešno, tako s finančnega vidika, saj je družba presegla začrtane rezultate kot tudi z vidika obsežnih in intenzivnih projektov, ki so lani potekali v družbi. Poleg projekta združitve in novega informacijskega sistema je družba v zadnjem trimesečju leta 2005 tudi ohranila in uspešno nadgradila svojo pozicijo na trgu zdravstvenih zavarovanj.

Skupščina je upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnico za poslovno leto 2005, za revizorja za poslovno leto 2006 pa imenovala revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Delničarji so sprejeli tudi sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe, ki se poveča z novimi vložki za 3.004.700.000 SIT na skupaj 6.671.280.000 SIT. Za povečanje kapitala se izda enako število navadnih delnic po nominalni ceni tisoč tolarjev, celotna izdaja delnic pa je namenjena obstoječim delničarjem. Družbo je k dokapitalizaciji v višini 2,5 milijarde SIT, in sicer do 31.8. 2006 obvezala že Agencija za zavarovalni nadzor z dovoljenjem za združitev s pripojitvijo, ki ga je izdala decembra lani. AZN je dokapitalizacijo kot pogoj za združitev navedla, da bo tako zagotovljena kapitalska in naložbena ustreznost združene zavarovalnice. Sicer je družba na dan 31.12. 2005 na področju premoženjskih zavarovanj presegala zahtevano višino kapitala, na področju življenjskih zavarovanj pa je bil ugotovljen primanjkljaj razpoložljivega kapitala glede na zahtevano višino kapitala. Zato in tudi zaradi razvojnih načrtov zavarovalnice sta uprava družbe in NS skupščini delničarjev predlagala nekoliko višjo dokapitalizacijo, in sicer v višini treh milijard tolarjev.

Med drugim se je skupščina seznanila tudi z informacijo sveta delavcev družbe o prenehanju članstva v nadzornem svetu predstavniku delavcev Rudiju Lipovcu. To funkcijo od 6. aprila 2006 opravlja predstavnik delavcev Matjaž Pavlin.

ADRIATIC SLOVENICA je letos v prvih treh mesecih leta ustvarila po neuradnih podatkih 13,3 milijarde tolarjev bruto premije, kar pomeni 12,2 odstotni porast premije v primerjavi z enakim obdobjem lani. Likvidirane škode v istem obdobju znašajo blizu 7,5 milijarde tolarjev, kar je za 6,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani in 3,7 odstotka manj od načrtovanih.

Dušan Novak, predsednik uprave Adriatica Slovenice je poudaril, da je formalna združitev uspešno zaključena, v družbi pa letos poteka vrsta ključnih projektov, ki bodo prispevali k poenotenju družbe na vseh področjih, k večji konkurenčnosti na domačem in tujih trgih ter še prijaznejši in k zavarovancem usmerjeni zavarovalnici.