Bilanca stanja

v EUR 31. 12. 2016   31. 12. 2015  
SREDSTVA 733.214.576 665.354.600
A. Neopredmetena sredstva 5.512.694 6.065.163
B. Opredmetena osnovna sredstva

29.340.310

27.823.294
C. Nekratkoročna sredstva namenjena za prodajo 2.029.983 2.029.983
D. Odložene terjatve za davek 6.083.846 2.832.029
E. Naložbene nepremičnine 29.566.583 30.835.438
F. Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah 58.161.079 20.189.796
G. Finančne naložbe 259.131.080 245.974.277
  1. V posojila in depozite 32.352.930 39.617.921
  2. V posesti do zapadlosti 38.008.230 39.471.526
  3. Razpoložljive za prodajo  180.929.889 151.564.256
  4. Vrednotene po pošteni vrednosti 7.840.031 15.320.574
H. Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 287.601.433 263.760.339
I. Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij prenesen pozavarovateljem in sozavarovateljem 17.399.320 17.215.350
J. Sredstva iz finančnih pogodb 4.753.190 -
K. Terjatve 22.766.149 39.181.499
  1. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 17.407.497 18.446.651
  2. Terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja 1.772.999 1.567.876
  3. Terjatve za odmerjeni davek (0) 3.483.865
  4. Druge terjatve 3.585.653 6.288.375
L. Druga sredstva 5.330.357 5.940.403
M. Denar in denarni ustrezniki 5.538.551 12.901.762
Zunajbilančne postavke 24.724.739 28.372.790
KAPITAL IN OBVEZNOSTI 733.214.576 665.354.600
A. Kapital 95.915.172 100.930.157
  1. Osnovni kapital 42.999.530 42.999.530
  2. Kapitalske rezerve 4.211.782 4.211.782
  3. Rezerva iz dobička 9.223.936 15.543.287
  4. Presežek iz prevrednotenja 58.661 3.540.100
  5. Zadržani čisti poslovni izid 26.467.638 19.916.770
  6. Čisti poslovni izid poslovnega leta 12.953.626 14.718.688
B. Podrejene obveznosti 49.453.317 -
C. Zavarovalno-tehnične rezervacije 271.895.805 269.044.614
  1. Prenosne premije 49.382.871 49.762.262
  2. Matematične rezervacije 107.250.524 102.765.143
  3. Škodne rezervacije 114.097.124 115.307.024
  4. Druge zavarovalno-tehnične rezervacije 1.165.287

1.210.185

D. Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev 282.619.438 259.697.710
E. Druge rezervacije 3.815.150 4.576.757
F. Obveznosti vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo - -
G. Odložene obveznosti za davek 98.641 732.097
H. Obveznosti iz finančnih pogodb 4.753.190 -
I. Druge finančne obveznosti 1.046.383 984.291
J. Obveznosti iz poslovanja 6.417.671 6.893.232
  1. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 3.862.611 3.868.003
  2. Obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja 1.955.043 1.484.491
  3. Obveznosti za odmerjeni davek 600.017 1.540.738
K. Ostale obveznosti 17.199.809 22.495.744
Zunajbilančne postavke 24.724.739 28.372.790