Predsednik uprave o poslovnem letu 2018

Cenjeni zavarovanci in poslovni partnerji, spoštovani delničar, cenjeni sodelavci!


Zavarovalnica in Skupina AS sta leta 2018 nadaljevali poslovanje v skladu z zastavljeno strategijo, izpolnili
ključne poslovne cilje in poslovali uspešno, kljub upočasnitvi rasti gospodarske aktivnosti v Sloveniji in
mednarodnem okolju.
Najpomembnejši dogodek leta je začetek prodaje zavarovalnice, ko je dolgoletni lastnik zavarovalnice KD Group
23. maja sklenil pogodbo o prodaji družbe Adriatic Slovenica d. d. z Generali CEE Holdingom, B.V., ki je del
mednarodne Skupine Generali. Postopek prodaje se je zaključil po koncu poslovnega leta 2018, del ugledne
mednarodne Skupine Generali smo postali 13. februarja 2019.
Poslovno leto je bilo tudi v znamenju prilagajanja evropskim direktivam, v njih smo prepoznavali nove priložnosti
za stranke in večanja zaupanje v zavarovalnico. Pomemben mejnik minulega leta je bila prilagoditev poslovanja
GDPR-ju, novi evropski uredbi o varstvu osebnih podatkov, s katero je posameznik dobil več pravic in več
svobode odločanja. IDD, nova direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov, ki velja od 1. oktobra 2018, pa
pomeni večjo transparentnost pri razvoju, prodaji zavarovanj in informiranju strank ter krepi varstvo potrošnika.


Rezultati in trendi


Najpomembnejše cilje, vzdržno in dobičkonosno poslovanje, boljše ravnovesje zavarovalne ponudbe,
segmentacijo rizikov, obvladovanje tveganj za krepitev kapitalske ustreznosti ter ohranitev bonitetne ocene smo
uspešno dosegli. Leto 2018 smo zaključili s čistim poslovnim izidom v višini 8,9 milijona evrov in zabeležili 9,2-
odstotno dobičkonosnost kapitala. Adriatic Slovenica je ustvarila pozitiven poslovni izid na vseh treh področjih
poslovanja, od tega na področju premoženjskih zavarovanj 79, zdravstvenih 16 in na področju življenjskih
zavarovanj 5 odstotkov kosmatega dobička družbe.
Rezultati potrjujejo uspešno uresničevanje zastavljene strategije. Zbrali smo 300,4 milijona evrov kosmate
zavarovalne premije (brez prilivov v pokojninske sklade) in rasli na najpomembnejših produktih premoženjskih
zavarovanj. Najbolj vidne prodajne rezultate sta dosegli podružnica Hrvaška (skoraj 40-odstotno rast) in spletno
mesto Wiz, ki je povečalo prodajo za 30 odstotkov, in sicer pri ključnih zavarovanjih Wiz Avto, Zdravje in Tujina.
S tem smo utrdili svoj položaj na zavarovalnem trgu, saj smo tudi po tržnem deležu kot po ugledu primerljivi z
najboljšimi v panogi. O varnosti in učinkovitosti poslovanja priča tudi izboljšanje bonitetne ocene na BBB+, ki jo je
zavarovalnica prejela sredi februarja 2019 z vstopom v Skupino Generali.

Zavarovalnica je izplačala skupno 221 milijonov evrov odškodnin in zavarovalnin. To je 2,4 milijona manj kot leto
poprej, kar smo uspeli z doslednim uresničevanjem strategije, usmeritvi v donosnejše segmente z boljšo selekcijo
rizikov. Kljub temu smo zabeležili 38-odstotno rast škod prevoza blaga, 9-odstotno rast zavarovanj požara in
elementarnih nesreč in 2-odstotno rast škod avtomobilske odgovornosti, če izpostavimo najpomembnejše
zavarovalne vrste. Ugotavljamo še, da so se v zadnjem desetletju v Sloveniji zelo povečale množične okoljske
ujme, neurja, toča in poplave. Kljub temu je bilo leto 2018 na področju naravnih nesreč dokaj prizanesljivo.


Uspehi in priložnosti


Nova zavarovanja in asistence so v vseh pogledih boljša kot prej, pa vendar si prizadevamo, da bi prepoznali
nove priložnosti za večanje zaupanja v zavarovalnico. Ponudbo prilagajamo željam strank in družbenim
potrebam. Ponosni smo tudi na svoje dosežke: na življenjsko zavarovanje Moj življenjski kasko, vitalnostni
program Migimigi in na nagrado za NAJ riziko življenjsko zavarovanje, ki je osvojilo 1. mesto v vseh kategorijah.
Pridobili smo polni certifikat Družini prijazno podjetje in že tretje leto zapovrstjo prejeli nagrado za najvišjo
organizacijsko energijo v finančni panogi.
Tudi družba KD Skladi, ki je že tri leta pomemben del skupine, je znova osvojila vrsto priznanj za kakovostno
upravljanje premoženja, sodelavec Primož Cencelj pa je prejel laskavi naziv naj upravljavca. V okviru Adriatic
Value Funda, prvega alternativnega nepremičninskega investicijskega sklada v Sloveniji, je izvedla prve nakupe
poslovnih stavb. S tem smo upravljanim podskladom za male vlagatelje v okviru KD Krovnega sklada uspešno
dodali tudi sklade za institucionalne vlagatelje.
Prizadevamo si za dolgoročno vzdržno zdravstveno varstvo in finančno varnost starejših, saj ocenjujemo, da se
bodo zaradi negativnih demografskih trendov še bolj zaostrile razmere na področju zdravstva in finančne varnosti
prebivalstva. Potrebne bodo sistemske spremembe, bolj stimulativna davčna politika za pokojninsko varčevanje
in celovita reforma zdravstvenega sistema. Na področjih, ki so pomembna za večjo varnost nas vseh, smo vedno
pripravljeni nuditi strokovno podporo in sooblikovati rešitve za boljšo prihodnost Slovenije.

Za uspeh na trgu je treba slišati in upoštevati različne ideje


Veliko energije vlagamo v razvoj, prožne načine prodaje in nove informacijske ekosisteme, pri čemer ohranjamo
tudi cenjene tradicionalne prodajne poti in neposredno svetovanje strankam. Aktivno jim ponujamo možnosti
digitalnega sodelovanja, obenem pa jim dajemo dovolj časa, da se seznanijo z novimi tehnologijami. Potem tudi
naslednji korak – uvedba še več digitalnih rešitev v vsakdanjik zavarovalnice – ne pomeni več ovire, temveč
prednost. Osnova vsega, ne glede na spremembe, pa ostaja neizpodbitna kakovost. Vsakodnevno si
prizadevamo za to, da nas naše stranke in poslovni partnerji priporočajo prijateljem zaradi kakovostne ponudbe,
strokovne storitve in prijaznega servisa.
Danes ni dovolj samo strokovno izobražen posameznik. Pomembno je, da delujemo enako kot v športnih
moštvih, kjer gre za uspeh ekipe, ki ga posameznik brez podpore ne bi zmogel. V Skupini AS smo uspeli povezati
kompetence in izkušnje v interdisciplinarno ekipo, kjer posamezniki delujemo motivirano in kot timski igralci na
poti k skupnemu cilju. Zato smo prepričani, da bomo zastavljene cilje uspešno uresničili tudi v letu 2019. Iskrena
hvala sodelavcem, našim strankam in poslovnim partnerjem za zaupanje in delničarju za podporo pri
uresničevanju strategije.

 

S spoštovanjem, 
 
Gabrijel Škof,
predsednik uprave