Enotni standard poročanja

Svet OECD je 15. julija 2014 sprejel OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih za namene obdavčevanja (CRS oz. Common reporting standard) in sporazum med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih, ki ga je Slovenija podpisala 29. oktobra 2014.  S sprejetim OECD standardom so bile vlade pozvane k pridobivanju informacij o računih finančnih institucij in k letni avtomatični izmenjavi teh informacij z drugimi državami podpisnicami sporazuma. S podpisom sporazuma se je Slovenija zavezala k implementaciji CRS in prvi izmenjavi informacij o finančnih računih v letu 2017. 
Finančne institucije so obvezane izvajati postopke dolžne skrbnosti od 01.01.2016 naprej.
Vsebina CRS in EU direktiv, ki so povezane z njim so v slovenski pravni red preneseni z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I). V skladu z 255.b členom Zakona o davčnem postopku poročevalske finančne institucije Slovenije izvajamo postopke dolžne skrbnosti za identificiranje računov nerezidentov, zbiramo informacije o računih nerezidentov ter jih letno sporočamo Finančni upravi RS. 
 
Vpliv izvajanja nove zakonodaje na poslovanje strank v zavarovalnici Adriatic Slovenica
 
V ta namen je zavarovalnica dolžna od novih strank, v določenih primerih pa tudi od obstoječih, pridobiti predpisane podatke, med drugim tudi podatek o rezidentstvu stranke za davčne namene. Identifikacija je obvezna za vse zavarovalce, ki sklepajo življenjsko zavarovanje z odkupno vrednostjo ali pogodbo rentnega zavarovanja oziroma upravičence za primer smrti ali doživetja. 
 
Finančna uprava Republike Slovenije bo predpisane informacije o finančnih računih letno sporočala pristojnemu organu druge države, v kateri je stranka rezident za davčne namene.
 
Nova zakonodaja vpliva na fizične in pravne osebe.
 
Več informacij o CRS: