Delničarji omogočili povečanje kapitala za razvojne načrte Adriatica Slovenice

Na današnji skupščini so delničarji zavarovalnice zaradi razvojnih načrtov Adriatica Slovenice doma in v tujini sprejeli možnost za povečanje osnovnega kapitala za 3,3 milijarde tolarjev. Med drugim so sprejeli še nov, posodobljen statut družbe in skladno s spremembami statuta zmanjšali število nadzornikov ter imenovali šestčlanski nadzorni svet, v katerem sta tudi dva predstavnika delavcev. Ob tem so delničarji potrdili tudi vse druge predloge uprave in nadzornega sveta, med njimi sklep o preoblikovanju delnic v kosovne delnice.

Zaradi prehoda na euro je skupščina sprejela sklep o preoblikovanju delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice. Tako se bo vsaka delnica z nominalno vrednostjo tisoč tolarjev nadomestila z eno kosovno delnico, oziroma se bo sedanjih 6.671.280 navadnih imenskih delnic nadomestilo s 6.671.280 navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami. Nadzorni svet je skupščina hkrati pooblastila za preračun osnovnega kapitala družbe in drugih zneskov iz tolarjev v eure.

Skupščina je sprejela tudi sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe za največ 3.335.640.000 tolarjev v roku petih let. Možnost dokapitalizacije je potrebna za uresničevanje strategije zavarovalne družbe Adriatic Slovenica in zaradi ambicioznih razvojnih načrtov AS tako v Sloveniji kot v tudi tujini, saj predvidene možnosti dokapitalizacije zagotavljajo uresničevanje načrtov in strateških ciljev, ki si jih zavarovalnica zastavlja v prihodnjih letih.

Zaradi sprememb aktualne zakonodaje na področju zavarovalništva in upravljanja družb, skladnega z novim Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), so delničarji sprejeli tudi nov statut družbe, skupščina pa je potrdila tudi prenos salda splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala z dne 31.12.2005 na dan 1.1.2007 v kapitalske rezerve. Med drugimi so bili sprejeti še sklepi o spremembi načina plačil članom NS in manjše spremembe poslovnika skupščine. Zaradi uskladitve z novim statutom in zmanjšanja stroškov dela nadzornega sveta je skupščina zmanjšala število članov NS. Ta bo poslej šestčlanski in imenovan za obdobje 5 let, njegovi člani pa so Janez Bojc, Matjaž Gantar, Roman Androjna in Mojca Burkelca, ki so bili že v prejšnji sestavi nadzornega sveta, ob tem pa so bili delničarji seznanjeni tudi z informacijo, da interese delavcev v nadzornem svetu zastopata predstavnika Tanja Blatnik in Matjaž Pavlin.

Adriatic Slovenica je v enajstih mesecih leta 2006 ustvarila (po neuradnih podatkih) skoraj 50,5 milijarde tolarjev bruto premije, kar pomeni 16,2 odstotni porast premije v primerjavi z enakim obdobjem lani. Likvidirane škode v istem obdobju znašajo 30,2 milijarde tolarjev, kar je za 14,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Sicer pa Adriatic Slovenica prav v teh dneh uresničuje vrsto pomembnih razvojnih projektov, pripravljena je za prehod na euro in uresničuje svojo obljubo zavarovancem, da bo še pred zakonskim rokom pričela z nakazovanjem rezervacij vsem zavarovancem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so po zakonu upravičeni do izplačila. Skupaj bo Adriatic Slovenica 277.000 zavarovancem izplačala 2,8 milijarde rezervacij (11,684 milijonov eurov). Prav v tem tednu je AS svojim dopolnilnim zdravstvenim zavarovancem ponudila posebno ugodno ponudbo in povsem novo nadstandardno zavarovanje za krajše čakalne vrste, s katerim se bodo zavarovanci lahko izognili dolgim čakalnim vrstam in opravili osnovne diagnostične ter laboratorijske preglede v izbranih specialističnih ambulantah v najkrajšem času.