Danes združena ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d.

Danes je bila na Okrožnem sodišču v Kopru vpisana v sodni register ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., ki je nastala z združitvijo dveh zavarovalnic, ADRIATIC Zavarovalne družbe d.d., Koper in SLOVENICE, zavarovalniške hiše, d.d., Ljubljana. To je bilo še zadnje potrebno formalno dejanje za združitev zavarovalnic, potem, ko je k združitvi s pripojitvijo izdala dovoljenje Agencija za zavarovalni nadzor. Gre za prvo uspešno združitev v zavarovalniški panogi pri nas in nastanek druge največje splošne zavarovalnice z oceno skupne premije prek 55 milijard tolarjev v letu 2006.

Združena zavarovalnica bo torej od danes naprej nadaljevala poslovanje z novim imenom ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, na naslovu Ljubljanska cesta 3a. Na podlagi pravnega nasledstva ADRIATIC SLOVENICA d.d. ostaja pogodbena stranka vseh pred združitvijo sklenjenih zavarovalnih in vseh drugih pogodb o poslovnem sodelovanju Adriatica in Slovenice, ki se nemoteno nadaljujejo. Pravice in obveznosti iz pogodb se v ničemer ne spreminjajo in tudi transakcijski računi ostajajo do nadaljnjega nespremenjeni.  

Zavarovalnico Adriatic Slovenico bo vodil Dušan Novak, dosedanji predsednik uprave Adriatica. V tričlanski upravi bosta še član uprave in namestnik predsednika Matija Šenk, dosedanji predsednik uprave Slovenice Življenje, ki bo funkcijo nastopil takoj, s polnimi pooblastili pa po pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor in članica uprave Milena Georgievski, do sedaj članica uprave Adriatica.  

Osnovni kapital Adriatica Slovenice se je povečal na izhodiščno višino 3.666.728.000,00 SIT in je razdeljen na 3.666.728 navadnih delnic v nominalnem znesku 1.000 tolarjev. Delničarji prevzete družbe bodo zaradi izvedbe pripojitve pridobili delnice prevzemne družbe po menjalnem razmerju, ki je opredeljeno v pripojitveni pogodbi. To pomeni, da za 0,38 delnice prevzete družbe prejme delničar te družbe 1 delnico prevzemne družbe, torej zavarovalnice Adriatic Slovenica. 

V združeni  zavarovalnici sta se združili celotni tržni mreži obeh zavarovalnic, vsi zaposleni, premoženje, viri, moči in znanje. Povečala se je kapitalska moč in trdnost zavarovalnice ter dostop do kakovostnih zavarovalnih storitev po vsej Sloveniji. Eno izmed meril moči in razvojnih možnosti zavarovalnice je tudi razvejana tržna mreža. ADRIATIC SLOVENICA bo zavarovalne storitve odslej  nudila v 9 poslovnih enotah v vseh slovenskih regijskih središčih, 3 predstavništvih, 65 poslovalnicah in v pogodbeni tržni mreži s kar 96 sklepalnimi mesti. 

Janez Bojc, predsednik nadzornega sveta Adriatica Slovenice d.d. je poudaril, da gre za prvi uspešen primer združitve na zavarovalniškem področju v Sloveniji in zavarovalnici zaželel uspešno in učinkovito združeno pot. Dušan Novak, predsednik uprave ADRIATIC SLOVENICE d.d. je izrazil prepričanje, da bo združena Adriatic Slovenica še uspešnejša, kot sta bili zavarovalnici posamično in da bodo z združitvijo pridobili vsi, zavarovanci, zaposleni in delničarji ter družbeno okolje. Ocena skupne premije obeh zavarovalnic v letu  2005 znaša skoraj 49  milijard tolarjev, čisti dobiček iz tekočega poslovanja pa bo presegel 1,6 milijarde tolarjev. V finančnem načrtu za leto 2006 si ADRIATIC SLOVENICA zastavlja visoke cilje ter zbrano premijo v višini 55 milijard tolarjev  in nekaj nad 17-odstotni tržni delež. To pomeni, da je združena zavarovalnica postala eden najpomembnejših subjektov na  zavarovalno-finančnem področju. Dušan Novak dodaja:? Prepričan sem, da bomo še bolje uresničevali pričakovanja zavarovancev in jim nudili še več, še bolj konkurenčne ponudbe in kar najvišjo kakovost zavarovalnih storitev.