Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, upravi in nadzornemu svetu podeljena razrešnica

V četrtek, 30. junija, je bila izvedena skupščina delničarjev Adriatica Slovenice Zavarovalne družbe d.d. Na skupščini se je glavni delničar seznanil z letnim poročilom za poslovno leto 2010. Sprejet je bil tudi sklep, da ostane celoten bilančni dobiček iz leta 2010 nerazdeljen, upravi in nadzornemu svetu pa je bila podeljena razrešnica.

Skupščina Adriatica Slovenice

V četrtek, 30. junija, je bila izvedena skupščina delničarjev Adriatica Slovenice Zavarovalne družbe d.d. Na skupščini se je glavni delničar seznanil z letnim poročilom za poslovno leto 2010. Sprejet je bil tudi sklep, da ostane celoten bilančni dobiček iz leta 2010 nerazdeljen, upravi in nadzornemu svetu pa je bila podeljena razrešnica.

Na skupščini se je delničar seznanil s sprejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja, s sprejetim konsolidiranim letnim poročilom skupine Adriatic Slovenica za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja, poročilom notranjerevizijske službe ter z mnenjem in poročilom nadzornega sveta za leto 2010. Skupščina se je seznanila tudi z bilančnim dobičkom družbe, ki na dan 31.12.2010 znaša 10.628.209,74 evra. Delničar je sprejel sklep, da ostane bilančni dobiček v celoti nerazdeljen in se prenese v bilančni dobiček naslednjih let, upravi in nadzornemu svetu pa je bila podeljena razrešnica za poslovno leto 2010. Poleg navedenih sklepov je skupščina imenovala revizijsko družbo ERNST & YOUNG d.o.o. za revizorja v poslovnem letu 2011.