AZIJA GARANT - novo življenjsko zavarovanje Adriatica Slovenice in Slovenice Življenje z vlaganji v indeks hedge skladov in z jamstvom glavnice ob doživetju

Jutri, 1. septembra 2006, bosta Življenjska zavarovalnica Slovenica Življenje d. d. in Zavarovalna družba Adriatic Slovenica d. d. pričeli z zbiranjem vplačil v AZIJA GARANT, življenjsko zavarovanje z vlaganji v indeks hedge skladov in z jamstvom glavnice ob doživetju, ki sta ga razvili v sodelovanju z Deutsche Bank AG. S sklenitvijo zavarovanja zavarovanec hkrati doseže tri cilje: zavarovalno zaščito (110 % vplačane premije), možnost donosnega nalaganja sredstev in 100 % jamstvo glavnice.

Življenjska zavarovalnica Slovenica Življenje in univerzalna zavarovalnica Adriatic Slovenica sta v sodelovanju z eno največjih evropskih bank, Deutsche Bank AG, razvili življenjsko zavarovanje z vlaganji v indeks hedge skladov in z jamstvom glavnice ob doživetju AZIJA GARANT, ki svoja sredstva vlaga v indeks šestih delniških hedge skladov (dbX-Equity Select Asia Index). Indeks predstavlja enakomerno uteženo košarico skrbno izbranih delniških hedge skladov z različno geografsko usmerjenostjo.

Naložbe se mesečno prerazporejajo v odvisnosti od gibanja vrednosti indeksa, v obdobjih padanja vrednosti indeksa se sredstva delno preusmerjajo v manj tvegane vrednostne papirje (obveznice). Privlačnost dobrih delniških hedge skladov je nedvomno ustvarjenje donosa tako v času rastočih, kot tudi v času padajočih delniških trgov. Sredstva bodo razpršena globalno z močnim poudarkom na azijskih trgih in Japonski. Azijski trgi predstavljajo dobro investicijsko priložnost predvsem zaradi obetavnih napovedi in dolgoročnega potenciala rasti celotne regije. Visoke stopnje gospodarske rasti na Kitajskem in Indiji v zadnjih nekaj letih in jasni znaki oživljanja japonskega gospodarstva, vodijo v hitro povečevanje kupne moči prebivalcev celotne regije, vse to pa je dobra podlaga, da se bo trend nadpovprečnih donosnosti na teh delniških trgih nadaljeval tudi v prihodnje.

S sklenitvijo zavarovanja zavarovanec hkrati doseže tri cilje: zavarovalno zaščito (110 % vplačane premije), možnost donosnega nalaganja sredstev in 100 % jamstvo glavnice.

Zajamčena vrednost premoženja ob doživetju, za katero jamči Deutsche Bank AG, se izplača v primeru, če je vrednost premoženja ob izteku zavarovanja nižja od čiste premije. Čista premija je vplačana premija, zmanjšana za vstopne stroške. Garancija čiste premije je zagotovljena ob doživetju, v vmesnem obdobju pa je vrednost premoženja enaka trenutni vrednosti enote premoženja. V primeru smrti zavarovanca v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer smrti (110 % vplačane premije) oziroma vrednost premoženja po polici, če je ta višja od zavarovalne vsote. Za izplačilo zavarovalne vsote za primer smrti jamčita Slovenica Življenje in Adriatic Slovenica.

Prednosti življenjskega zavarovanja AZIJA GARANT so tudi v večji zaščiti vloženih sredstev v primeru neugodnih gibanj delniških tečajev, enostavnemu dostopu do delniških hedge skladov tudi z manjšimi vložki, usmerjenosti naložb v perspektivno regijo, s pričakovanimi višjimi donosi, sredstva zavarovancev pa upravljajo strokovno usposobljeni in priznani upravitelji po izboru Deutsche Bank AG.

Hkrati je življenjsko zavarovanje AZIJA GARANT davčno ugodna oblika zavarovanja in varčevanja, saj dohodek iz življenjskega zavarovanja po Zakonu o dohodnini ni obdavčen, če je življenjsko zavarovanje sklenjeno za obdobje 10 let in več, hkrati pa zavarovanec ne plača 6,5 % davka od prometa zavarovalnih poslov.

Enkratna vplačila se zbirajo od 1. 9. do 20. 11. 2006, minimalna enkratna premija znaša 1000 EUR in navzgor ni omejena. Življenjsko zavarovanje AZIJA GARANT se sklene za obdobje 10-tih let in prične veljati 1. 12. 2006.

Informativni primer:

Prikazane so informativne vrednosti premoženja ob izteku zavarovanja ob predpostavki različnih predvidenih letnih donosnosti indeksa dbX-Equity Select Asia Index.

Trajanje zavarovanja: 10 let

Enkratna premija: 10.000,00 EUR

Zajamčena zavarovalna vsota ob doživetju: 9.790,00 EUR

Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti: 11.000,00 EUR

Vrednost premoženja po
10-ih letih
  Predvidene donosnosti  
  +5 % +10 % +15 %
Klasična naložbena politika* 15.946,88 EUR 25.392,74 EUR 39.606,01 EUR
Dinamična naložbena politika** 17.040,19 EUR 33.390,41 EUR 62.670,76 EUR

* vključuje do 100 % investiranih sredstev in z jamstvom glavnice ob doživetju.

** vključuje do 150 % investiranih sredstev in z jamstvom glavnice ob doživetju.