Adriatic Slovenica odslej v 100 % lasti KD Holdinga

Skupščina delničarjev Adriatica Slovenice je danes izglasovala sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe. KD Holding je bila doslej imetnica 6.385.890 delnic Adriatica Slovenice, kar predstavlja 95,72-odstotni delež osnovnega kapitala družbe. Manjšinskim delničarjem, ki so upravičenci do denarne odškodnine, se je skupina KD Holding zavezala izplačati denarno odpravnino 21 evrov za vsako delnico družbe, kar je najvišja vrednost delnice, kot jo je v razponu ocene vrednosti delnice določil cenilec, in k prvotno predlaganim sklepom na skupščini podala nasprotni predlog, ki ga je oblikovala z namenom zaščite manjšinskih delničarjev.

Skladno s tem je bil na skupščini potrjen sklep, da manjšinski delničarji prejmejo 21 evrov denarne odpravnine za delnico in da skupina KD Holding izključenim manjšinskim delničarjem v primeru odprodaje več kot četrtine vseh delnic Adriatica Slovenice ali v morebitnem primeru združitve družbe (s pripojitvijo ali spojitvijo), do katere bi prišlo v obdobju dveh let po izključitvi manjšinskih delničarjev, izplača še razliko med zneskom denarne odpravnine in morebitno višjo ceno delnice. Ob tem se je KD Holding zavezal tudi, da bo manjšinskim delničarjem zagotovil bančno garancijo za zavarovanje izplačila morebitne razlike v ceni.

Glavni delničar bo torej vse preostale delnice zavarovalnice prenesel na krovno družbo proti plačilu denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, delnice pa se bodo prenesle na skupino KD Holding z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register. Glavni delničar bo nato upravičencem izplačal denarno odpravnino v 15 dneh po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register.

Manjšinski delničarji so k predlogu večinskega delničarja podali tri nasprotne predloge, ki pa niso bili izglasovani. Prvi predlog manjšinskih delničarjev je bil, da se jih ne izključi iz lastništva družbe, drugi predlog je bil 124,8 eura odpravnine za delnico in da jim družba povrne stroške v zvezi s prenosom delnic, tretji predlog pa je bil 210 evrov denarne odpravnine za delnico. Na skupščini je bil z večino glasov potrjen nasprotni predlog glavnega delničarja, zato skupščina o ostalih nasprotnih predlogih ni glasovala. Skupina manjšinskih delničarjev, ki je predlagala 210 evrov odpravnine za delnico, je tako na skupščini preko pooblaščenca napovedala izpodbojno tožbo.

Kot so pojasnili predstavniki glavnega delničarja, so zaključek konsolidacije lastninske strukture skupine predlagali zaradi učinkovitejšega upravljanja zavarovalnice, nadaljevanja optimizacije poslovanja v skupini KD Holding, nenazadnje pa tudi zato, ker gre za konsolidacijo skupine ter poenotenje lastninske strukture predzadnje od dveh večjih družb v skupini, ki še ni bila v stoodstotni lasti lastnika. Poudarili so, da konsolidacija lastništva zavarovalnice Adriatic Slovenica in zaključek lastniške konsolidacije skupine KD Holding pomeni lažje in stroškovno učinkovitejše upravljanje druge največje slovenske zavarovalnice in nudi v prihodnje tako lastniku kot tudi zavarovalnici nove razvojne možnosti upravljanja premoženja in poslovanja družbe.