28.6.2005 - Skupščini delničarjev Adriatica in Slovenice za združitev obeh zavarovalnic

Delničarji Adriatic zavarovalne družbe d.d. so na današnji seji skupščine delničarjev sprejeli sklep o združitvi s pripojitvijo zavarovalniške hiše Slovenica k zavarovalni družbi Adriatic. Enak sklep so na seji skupščine delničarjev sprejeli tudi delničarji zavarovalniške hiše Slovenica.

S tako odločitvijo delničarjev obeh zavarovalnic se združevalni proces intenzivno nadaljuje, vloga za pridobitev dovoljenja za združitev s pripojitvijo pa bo 30. junija poslana na Agencijo za zavarovalni nadzor. Dovoljenje nadzornega organa je zadnji pravni akt, ki je potreben za vpis pripojitve in združene zavarovalnice ADRIATIC SLOVENICA d.d. v sodni register.

Skupščini delničarjev obeh zavarovalnic sta danes potrdili Skupno poročilo uprav o pripojitvi, Revizorjevo poročilo, ki ga je pripravila revizorska hiša Ernest&Young ter Poročilo nadzornega sveta o pregledu združitve s pripojitvijo ter dali soglasje k Pogodbi o pripojitvi delniške družbe Slovenica d.d. k družbi Adriatic d.d.  Zaradi postopka pripojitve se bo z vpisom v sodni register osnovni kapital prevzemne družbe, torej Adriatica oz. ADRIATIC SLOVENICE povečal, in sicer s stvarnim prevzemom celotnega premoženja in vseh obveznosti Slovenice. Osnovni kapital prevzemne družbe se bo povečal na 3.666.728.000 SIT in bo razdeljen na 3.666.728 navadnih delnic v nominalnem znesku 1.000 SIT.

Do novih delnic so upravičene osebe, ki bodo imetniki delnic prevzete družbe na dan, ko bo KDD Centralna klirinško depotna družba opravila zamenjavo delnic. Delničarji Slovenice bodo torej pridobili delnice prevzemne družbe v skladu z menjalnim razmerjem iz pogodbe o pripojitvi; za 0,38 delnice Slovenice prejme delničar 1 delnico prevzemne družbe, torej Adriatica oziroma ADRIATIC SLOVENICE. Zaradi razlik pri zaokroževanju pa bodo delničarji Slovenice prejeli tudi denarna nadomestila.

Skupščina delničarjev Adriatica je pooblastila nadzorni svet tudi za usklajevanje besedila statuta družbe zaradi povečanja osnovnega kapitala. Delničarji Adriatica so v nadaljevanju sprejeli tudi sklep o spremembi firme družbe, ki se uporablja od vpisa pripojitve v sodni register. Ime združene zavarovalnice je ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., krajše pa ADRIATIC SLOVENICA d.d. Delničarji Adriatica so sklepali tudi o spremembi v nadzornem svetu. Z vpisom pripojitve v sodni register se razreši člana nadzornega sveta Antona Končnika zaradi nezdružljivosti funkcije člana uprave in člana NS iste družbe. Za novega člana nadzornega sveta ADRIATIC SLOVENICE je imenovan Matjaž Gantar za dobo štirih let.

Dokumentacija za pridobitev dovoljenja, ki vsebuje tudi poslovni načrt ADRIATIC SLOVENICE, bo na Agencijo za zavarovalni nadzor posredovana že v četrtek, 30. junija. Dovoljenje za združitev se pričakuje že konec septembra oziroma dovolj zgodaj, da bi ADRIATIC SLOVENICA lahko pričela poslovati najkasneje s 1.1. 2006.

Integracijski procesi, ki bodo privedli do druge največje splošne zavarovalnice ADRIATIC SLOVENICA s 17 % tržnim deležem, prinašajo spremembe tudi za zaposlene. Upravi obeh družb sta v skupnem poročilu uprav, ki je bilo na obeh skupščinah danes potrjeno, v projekciji do leta 2009 predvidli, da ob načrtovani rasti na domačem in tujih trgih ter doseganju začrtanih rezultatov v tem obdobju, ne bo bistvenega presežka delavcev. Upravi že pripravljata programe za združevanja na vseh organizacijskih področjih, s septembrom se planirajo tudi aktivnosti v okviru vseh poslovnih enot skupaj z agencijami, ki delujejo na posameznem območju.

ADRIATIC SLOVENICA, ki bo z obsegom letne premije v višini 53 milijard SIT pomemben dejavnik v zavarovalniški panogi, bo zavarovancem zagotavljala še višjo raven varnosti ter konkurenčno in še kakovostnejšo ponudbo in storitve. Vse zavarovalne pogodbe zavarovancev Slovenice in Adriatica bodo ostale veljavne, združena zavarovalnica ADRIATIC SLOVENICA bo hitro in korektno izpolnjevala vse obveznosti do zavarovancev in svoj razvoj usmerila v inovativne produkte ter visoko prilagodljivost zahtevam in potrebam zavarovancev.