24.06.2003 - Adriatic: 107 milijonov delničarjem

Delničarji Adriatic zavarovalne družbe d.d. so na današnji seji sprejeli vse predlagane sklepe. Od bilančnega dobička v višini 449 milijonov tolarjev za poslovno leto 2002 bo v 315 milijonov tolarjev ostalo nerazporejenih, 107 milijonov pa bo razdeljeno delničarjem.

Skupščina delničarjev je obravnavala letno poročilo za poslovno leto 2002 z mnenjem revizorja, pisno poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu ter poročilo notranjerevizijske službe za leto 2002 z mnenjem nadzornega sveta.

Delničarji so sprejeli sklep, da se del bilančnega dobička v višini 107 milijonov tolarjev nameni delničarjem, kar znaša 40 tolarjev bruto dividende na delnico, 17 milijonov tolarjev se nameni za nagrado članom uprave, 9 milijonov tolarjev pa za nagrado članom nadzornega sveta. O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 315 milijonov tolarjev pa se bo odločalo v naslednjih letih.

Skupščina je upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnico za poslovno leto 2002, za revizorja za poslovno leto 2003 pa ponovno imenovala revizijsko družbo Ernst&Young d.o.o. Ljubljana. V skladu s predlogom za sejo skupščine so bile sprejete tudi vse spremembe statuta.

Zaradi podane odstopne izjave članice nadzornega sveta Tatjane Jeglič in ker se decembra izteče mandat članu nadzornega sveta Tomažu Kačarju, je skupščina imenovala za novega člana nadzornega sveta Matijo Šenka s pričetkom mandata 24.06.2003 ter Antona Končnika s pričetkom mandata 21.12.2003. Skupščina se je seznanila tudi z informacijo Sveta delavcev družbe, da je bil za člana nadzornega sveta kot predstavnik delavcev ponovno izvoljen Ivo Repič.

Adriatic zavarovalna družba je letos, v prvih štirih mesecih poslovanja, ustvarila 9,2 milijarde tolarjev bruto premije, kar predstavlja 15 % prirast v primerjavi z istim obdobjem lani. Pred dobrim mesecem je Adriatic ponudil zavarovancem novo naložbeno življenjsko zavarovanje Vitafond, ki omogoča izbiro med petimi vzajemnimi skladi, in sicer med Galileom, Rastkom, KD Bondom ter Piko in Živo. V naslednjih dneh bodo zaživele tudi njihove popolnoma prenovljene spletne strani, ki bodo nudile vrsto informacij ter omogočale sklepanje zavarovanj, pripravljajo pa tudi novosti na področju imovinskih zavarovanj. Adriatic tako uspešno uresničuje zastavljene cilje tudi v letu 2003.