24.05.2005 - ADRIATIC SLOVENICA d.d. druga najmočnejša slovenska zavarovalnica

Nadzorni svet zavarovalniške hiše Slovenica d.d. je na današnji seji potrdil pripojitev Slovenice k zavarovalni družbi Adriatic d.d. Enako odločitev je danes sprejel tudi nadzorni svet Adriatica.

Nadzorna sveta sta svojo odločitev sprejela na osnovi poročila uprav obeh družb o pripojitvi in poročila o reviziji pripojitve, ki ga je izdelala pooblaščena revizorska hiša Ernst & Young. Nadzorna sveta sta ocenila, da je izbrana oblika povezovanja - pripojitev Slovenice k Adriaticu - primerna oblika, pri čemer je predvidena sprememba imena družbe Adriatic v ADRIATIC SLOVENICA, ki združuje in nadaljuje dobro ime obeh zavarovalnic. Sedež zavarovalnice bo v Kopru. O pripojitvi bosta odločali skupščini delničarjev obeh družb, ki bosta sklicani še junija 2005, potem pa bo o nameravani pripojitvi potrebno pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor. Aktivnosti za združitev se bodo nadaljevale v drugem polletju letošnjega leta do dneva vpisa v sodni register, ko bo lahko družba začela poslovati kot združena zavarovalnica ADRIATIC SLOVENICA.

Oblika združevanja v obliki pripojitve je izbrana zaradi več razlogov, med drugim tudi zato, ker bi oblika spojitve pomembno podaljšala vse postopke, glede na obstoječo zakonodajo pa bi bilo nemogoče ustanoviti kompozitno, splošno zavarovalnico, kakršna bo zavarovalna družba ADRIATIC SLOVENICA. Pripojitev in vse združevalne aktivnosti potekajo po načelu enakopravnosti obeh družb, kar pomeni tudi, da so vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja za vse delavce iz obeh dveh družb enake. Za zavarovance obeh zavarovalnic združitev ne bo pomenila nobenih sprememb, ohranili bodo vse pravice, ki izhajajo iz njihovih zavarovalnih polic. Tudi zavarovalne pogodbe Slovenice bodo ostale veljavne in jih bo prevzela družba ADRIATIC SLOVENICA z vsemi obveznostmi.

Menjalno razmerje je eno od osrednjih vprašanj, o katerem bodo odločali delničarji na skupščinah. Menjalno razmerje je dogovorjeno na osnovi vrednotenja, ki ga je opravila družba Deloitte & Touche, in znaša 0,38 delnice Slovenice za 1 (eno) delnico Adriatica, kar odraža razmerje med ocenjenima vrednostima obeh družb. Cenitev obeh zavarovalnic se je pripravila na osnovi aktuarske metode, ki je za zavarovalnice najprimernejša. Lastniki združene zavarovalnice ostajajo isti kot so bili v obeh zavarovalnicah, spremenijo pa se njihovi deleži v kapitalu v skladu z dogovorjenim menjalnim razmerjem. Večinski delničar bo KD Holding, ki je sedaj večinski delničar Slovenice, njegov delež v združeni zavarovalnici pa bo znašal 64%. Delničarji Slovenice bodo pridobili delnice ADRIATIC SLOVENICE v skladu s predlaganim menjalnim razmerjem, s tem, da bodo prejeli denarno nadomestilo za razlike, ki bodo nastajale pri zaokrožanju.

Uprava ADRIATIC SLOVENICE bo štiričlanska, sestavljali jo bodo dva člana uprave Adriatica in dva člana uprave Slovenice. Skupščina bo odločala o morebitnih spremembah posameznih članov nadzornega sveta zaradi nezdružljivosti funkcij.

Namen povezovanja in združevanja je doseganje ekonomskih učinkov, ki bodo povečali uspešnost poslovanja, kar bo v korist delničarjev in zaposlenih, za katere je pomembna predvsem varnost zaposlitve. V sinergijskih učinkih je upoštevano poleg znižanja obsega osnovnih sredstev in povečanega obsega poslovanja tudi zmanjševanje stroškov poslovanja, v tem okviru tudi znižanje stroškov dela zaradi povezovanja obeh družb.

Kot izhaja iz Poročila uprav (poglavje Ekonomski razlogi za združitev), bo glede na predvidenih 164 presežnih delavcev združene zavarovalnice ADRIATIC SLOVENICA, končni učinek zaradi v tem času načrtovanih novih zaposlitev (78), predvidenih upokojitev (40) in običajnih odhodov (36), v projekciji do leta 2009 10 trajnih presežnih delavcev.  Tehnološke viške bi bilo mogoče zajeziti z rastjo obsega poslovanja in z novimi projekti kot so intenzivnejši vstop na tuje trge, tako, da bo pravih tehnoloških viškov čim manj. O tem se pripravlja še poglobljena analiza.

Združena zavarovalnica bo zagotavljala višjo varnost ter večjo konkurenčnost in tržno moč. Ob tem je združena zavarovalnica z vseh vidikov primernejša tudi za nadaljnja strateška povezovanja. ADRIATIC SLOVENICA bo med kompozitnimi zavarovalnicami dosegla 17% tržni delež, po obsegu premije bo druga zavarovalnica v Sloveniji, ocenjena letna premija v letu 2006 znaša 53 milijard tolarjev.