23.05.2005 - Delničarjem Adriatica 116 SIT dividende

Delničarji Adriatic zavarovalne družbe d.d. so bili na današnji skupščini seznanjeni z letnim poročilom za poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta ter poročilom notranje revizijske službe za leto 2004 z mnenjem NS. Sprejeli so sklep o uporabi bilančnega dobička, ki znaša 871 mio SIT.

Od tega bo bilančni dobiček za poslovno leto 2004 v višini 310 mio SIT namenjen za izplačilo delničarjem, kar pomeni 116 tolarjev bruto dividende na delnico, 15 mio SIT pa so delničarji namenili članom nadzornega sveta. Za izplačilo delničarjem in članom nadzornega sveta se uporabi celotni preneseni dobiček iz leta 2002 in del prenesenega dobička iz leta 2003. Pri tem preostali del prenesenega dobička iz leta 2003 v višini 187 mio SIT in čisti dobiček iz leta 2004 v višini 357 mio SIT ostaneta nerazporejena in se preneseta v bilančni dobiček naslednjih let. Skupaj preneseni bilančni dobiček po opravljeni prerazporeditvi znaša 545 mio SIT.

Skupščina je upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnico za poslovno leto 2004, za revizorja za poslovno leto 2005 pa ponovno imenovala revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o. Ljubljana.

Med drugim je skupščina ugotovila prenehanje mandata v nadzornem svetu Matiji Šenku in Janezu Bojcu ter slednjega ponovno imenovala s pričetkom mandata z dnem sprejema na skupščini, za novo članico nadzornega sveta pa je danes imenovala Mojco Burkelca. Delničarji so se na skupščini seznanili tudi z informacijo Sveta delavcev družbe, da je bila Tanja Blatnik oktobra lani imenovana za predstavnico delavcev v nadzornem svetu.

Adriatic zavarovalna družba je letos v prvi tretjini leta ustvarila po neuradnih podatkih 10,3 milijarde tolarjev bruto premije. Dobre rezultate za leto 2005 nakazuje 13,6-odstotna rast pri premoženjskih zavarovanjih, 24,3-odstotna rast pri življenjskih zavarovanjih in 3,4-odstotna rast pri zdravstvenih zavarovanjih.

Povezovanje Adriatica z zavarovalno hišo Slovenica se intenzivno nadaljuje in jutri bosta nadzorna sveta obeh zavarovalnic obravnavala načrtovano združevanje zavarovalnic, o čemer bosta odločali skupščini obeh zavarovalnic, ki bosta sklicani še do konca junija. Podrobnosti  bodo predstavljene na jutrišnji novinarski konferenci, ki bo ob 13. uri v hotelu Lev v Ljubljani.