20 let Adriatica Slovenice

Adriatic Slovenica praznuje 20-letni jubilej in ocenjuje, da bo leto 2010 zaključila uspešno.

Koper, 08. 12. 2010 - Kljub množičnim škodnim dogodkom, marčevski škodi zaradi burje na Vipavskem in obsežnim septembrskim poplavam prve ocene poslovanja Adriatic Slovenica kažejo, da bo zavarovalnica leto 2010 zaključila s pozitivnim izidom. Zavarovalnica je v teh dneh praznovala tudi 20. obletnico poslovanja.

Ob 20-letnem jubileju sta predsednik uprave zavarovalnice Gabrijel Škof in član uprave Matej Cergolj spomnila na prehojeno pot in razvoj zavarovalnice. Adriatic, predhodnica Adriatica Slovenice je bila novembra 1990 kot prva zavarovalna delniška družba v Sloveniji ustanovljena v Kopru in se je po 2005 po združitvi s Slovenico zavihtela na tretje mesto slovenskega zavarovalnega trga. Konec leta se tako izteka tudi 5-letnica uspešne združitve Adriatica Slovenice. Leta 1991 je zavarovalnica zbrala 17 milijonov evrov premije, ocenjujejo pa, da bodo leto 2010 zaključili z 262 milijoni evrov zbrane premije.

Adriatic Slovenica je letos v enajstih mesecih zbrala za 237 mio evrov premij in ima 16,8-odstotni delež na področju premoženjskih zavarovanj, na področju zdravstvenih zavarovanj 23,3-odstotni delež ter ohranja vodilno vlogo na področju nadstandardnih zdravstvenih zavarovanj. Najobsežnejši delež premije v okviru celotne zbrane premije predstavljajo premoženjska zavarovanja, v okviru katerih so največ premije zbrali pri zavarovanjih avtomobilov, nezgodnih zavarovanjih in različnih zavarovanjih premoženja. Zavarovanci Adriatica Slovenice imajo danes na voljo najširšo ponudbo vseh premoženjskih, zdravstvenih, življenjskih in pokojninskih zavarovanj na enem mestu in visoko dostopne zavarovalne storitve na 268 prodajnih mestih po vsej Sloveniji.

Predsednik uprave Gabrijel Škof ocenjuje, da bo Adriatic Slovenica predvsem zaradi zniževanja stroškov poslovanja in ustreznega upravljanja s sredstvi ustvarila pozitiven rezultat. Kot je poudaril, je bila poslovna politika leta 2010 usmerjena v dvig kakovosti storitev, zavarovancem so tudi letos ponudili nova in kakovostna zavarovanja ter hitrejši in boljši škodni servis. Med najpomembnejšimi novostmi za zavarovance je povsem novo zavarovanje v Sloveniji, samostojno zavarovanje Zdravje AS za težke bolezni in operacije, ki nudi varnost ob hudih boleznih in operacijah, varno klasično življenjsko zavarovanje Vita AS in še bogatejša ponudba avtomobilske odškodninske asistence.

Ocene škod za prvih enajst mesecev kažejo, da je zavarovalnica izplačala za približno 156 mio evrov škod. Porast škod so zabeležili predvsem na področju zdravstvenih zavarovanj, kar je posledica dviga stroškov zdravstvenih storitev, prek 3 milijone evrov škod pa so zabeležili samo zaradi posledic septembrskih poplav, deževja in plazov. Kljub pogostim naravnim nesrečam prihodnje leto ne načrtujejo dviga premij premoženjskih zavarovanj, ob tem pa opozarjajo na še vedno premajhno zavarovanost proti naravnim nesrečam.

Uprava družbe ocenjuje, da bo zavarovalnica v letu 2010 uspešno izpolnila zastavljene načrte. Letos so bili usmerjeni predvsem v razvoj novih zavarovanj in kakovost storitev ter v uresničevanje zastavljenih ciljev poslovanja, čisti poslovni izid zavarovalnice ob zaključku letošnjega devetmesečnega poslovanja pa je znašal 6,5 milijona evrov.

Adriatic Slovenica si je tudi za leto 2011 zastavila ambiciozne poslovne cilje. Temeljili bodo predvsem na dvigu kakovosti poslovanja, razvoju zavarovanj in storitev za zavarovance in ne toliko na pridobivanju tržnega deleža ali večanju obsega premije. Z upoštevanjem vseh vrst tveganj bodo skrbeli za ustrezno donosnost sredstev v upravljanju, z razvojem zavarovanj in inovativnostjo ter hitrimi odzivi na potrebe zavarovancev pa želijo v naslednjem petletnem obdobju postati najbolj učinkovita slovenska zavarovalnica.