11.06.2004 - Adriatic - 50 SIT dividende

Delničarji so sprejeli sklep in odločili, da bilančni dobiček za poslovno leto 2003 v višini 368 mio SIT ostane nerazporejen, medtem ko se del prenesenega bilančnega dobička iz leta 2002 v višini 134 mio SIT uporabi za izplačila delničarjem. Bruto dividenda na delnico znaša 50,00 SIT. Ostali del prenesenega dobička iz poslovnega leta 2002 v višini 145,3 mio SIT pa prav tako ostaja nerazporejen.

Delničarji Adriatic zavarovalne družbe d.d. so bili na današnji skupščini seznanjeni z letnim poročilom za poslovno leto 2003 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta ter poročilom notranjerevizijske službe za leto 2003 z mnenjem NS.

Delničarji so sprejeli sklep, da se del prenesenega bilančnega dobička iz poslovnega leta 2002  v višini 134 mio SIT  nameni delničarjem, kar pomeni bruto 50,00 SIT dividende na delnico,  24 milijonov tolarjev se nameni za nagrado članom uprave, 12 milijonov tolarjev pa za nagrado članom nadzornega sveta. O uporabi preostalega prenesenega in tekočega  bilančnega dobička se bo odločalo v naslednjih letih. 
Skupščina je upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnico za poslovno leto 2003, za revizorja za poslovno leto 2003 pa ponovno imenovala revizijsko družbo Ernst&Young d.o.o. Ljubljana.

Skupščina je imenovala tudi tri nove člane nadzornega sveta, saj Francu Ohnjecu, Jožetu Krajncu in Aleksandru Sekavčniku izteče mandat 9.10.2004. Za člane nadzornega sveta je skupščina ponovno imenovala  Franca Ohnjeca in Aleksandra Sekavčnika, kot nov član pa bo v nadzornem svetu deloval Roman Androjna, njegov mandat prične z dnem imenovanja na skupščini. Delničarji so se na skupščini seznanili tudi z informacijo Sveta delavcev družbe, da kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu pričneta mandat Elza Krzič in Rudi Lipovec.

Adriatic zavarovalna družba je letos v prvih petih mesecih poslovanja po neuradnih podatkih realizirala 9,2 milijarde tolarjev bruto premije, kar predstavlja 7 % prirast v primerjavi z istim obdobjem lani. Pred dobrim mesecem je Adriatic ponudil novo konkurenčno kasko zavarovanje plovil AdriaticMARINE, pri naložbenem življenjskem zavarovanju Vitafond pa je letos še pestrejša izbira vzajemnih skladov, saj je poleg Galilea, Rastka, KD Bonda ter  Pike in Žive na voljo tudi MP Global. Nedavno so zaživele tudi njihove popolnoma nove mini spletne strani, namenjene zgolj osebnim zavarovanjem. Spletni svetovalec obiskovalcem svetuje najprimernejšo obliko zavarovanja. Od maja je na spletnih straneh Adriatica mogoče tudi prijaviti nastalo škodo, česar se zavarovanci že poslužujejo.