08.07.2002 - Skupščina delničarjev

Delničarji Adriatic zavarovalne družbe d.d. so bili na današnji skupščini seznanjeni z letnim poročilom o poslovanju Adriatica za leto 2001 ter z letnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.

Trend nadpovprečne rasti v Adriaticu se nadaljuje in je v letu 2001 znašal 22,3% glede na leto poprej, medtem ko je slovensko zavarovalstvo v celoti lani zbralo 19,6% kosmate zavarovalne premije več kot v letu 2000.
Med drugim je bila skupščina delničarjev seznanjena še z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2001 z mnenjem nadzornega sveta. Skupščina je sprejela tudi predlog sklepa nadzornega sveta družbe in imenovala revizijsko družbo Ernst & Young iz Ljubljane za poslovno leto 2002.

Adriatic je izplačal 13,5 milijarde tolarjev zavarovalnin in odškodnin zavarovancem. Škode so v letu 2001 zelo porasle, predvsem na področju zdravstvenih zavarovanj zaradi t.i. medicinske inflacije ter na področju premoženjskih zavarovanj, k temu je med ostalim prispevala tudi spomladanska toča.

V strukturi zavarovanj so tudi v letu 2001 prevladovala prostovoljna zdravstvena zavarovanja s 43% deležem, saj na tem pomembnem področju Adriaticu zaupa prek 260.000 zavarovancev. Med najpomembnejšimi zavarovalnimi vrstami v minulem letu si sledijo še zavarovanje avtomobilske odgovornosti (20%), druga premoženjska (15%) in kasko zavarovanja (10%) ter življenjska in nezgodna zavarovanja, ki so v strukturi premije zastopana s 7% in 5% deležem.

V letu 2001 so zabeležili nadpovprečno rast premije in relativno znižali stroške navzlic intenzivnemu zaposlovanju novih zastopnikov. Ob tako intenzivnem zaposlovanju so povečali produktivnost in kosmato premijo na zaposlenega dvignili za 14 %, iz 30,3 milijona v letu poprej na 34,5 milijona tolarjev.

Sicer pa je poslovanje v letu 2001 potekalo v znamenju prilagajanja mnogih kategorij poslovanja določilom zakona o zavarovalništvu in vseh podzakonskih aktov izdanih na njegovi osnovi. Zakon je prinesel dodatne kapitalske zahteve, in sicer se je zahtevana višina kapitala povečala skoraj za trikrat. Adriatic je izvedel dokapitalizacijo in povečal kapital za 1,2 milijarde SIT in sedaj znaša 2.679.334.000,00 tolarjev.

Nova zavarovalniška zakonodaja je zaostrila tudi pravila izračunavanja matematičnih rezervacij, uveljavljanja regresov in oblikovanja popravkov zapadlih terjatev. Navedene spremembe računovodske politike in spremembe načina obračunavanja matematičnih rezervacij, so povečale odhodke družbe za 964 milijonov SIT. Naštete dodatne obremenitve so vplivale na poslovanje družbe z negativnim rezultatom v višini 88 milijonov SIT, vendar so omenjene novosti utrdile trdnost zavarovalnice in dvignile raven varnosti zavarovancev.

Trend rasti se v Adriaticu nadaljuje, v prvih petih mesecih tega leta je ustvaril preko 10 milijard tolarjev, kar je skoraj za 20 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Spodbuden je tudi podatek o izplačilu zavarovalnin in odškodnin v tem obdobju, ki so znašale skoraj 6,5 milijarde tolarjev in so v primerjavi z lanskimi v enakem obdobju višje za 15,4 odstotka.

Adriatic je v letu 2001 ustvaril 21,9 milijard tolarjev prihodkov, kar je za 22,3 % več kot v letu 2000. S tem nadaljuje trend nadpovprečne rasti, ki je bila tudi v letu 2001 najvišja med tremi največjimi splošnimi slovenskimi zavarovalnicami. 
Adriatic je izplačal 13,5 milijarde tolarjev zavarovalnin in odškodnin zavarovancem. Škode so v letu 2001 zelo porasle, predvsem na področju zdravstvenih zavarovanj zaradi t.i. medicinske inflacije ter na področju premoženjskih zavarovanj, k temu je med ostalim prispevala tudi spomladanska toča.

V strukturi zavarovanj so tudi v letu 2001 prevladovala prostovoljna zdravstvena zavarovanja s 43% deležem, saj na tem pomembnem področju Adriaticu zaupa prek 260.000 zavarovancev. Med najpomembnejšimi zavarovalnimi vrstami v minulem letu si sledijo še zavarovanje avtomobilske odgovornosti (20%), druga premoženjska (15%) in kasko zavarovanja (10%) ter življenjska in nezgodna zavarovanja, ki so v strukturi premije zastopana s 7% in 5% deležem.

V letu 2001 so zabeležili nadpovprečno rast premije in relativno znižali stroške navzlic intenzivnemu zaposlovanju novih zastopnikov. Ob tako intenzivnem zaposlovanju so povečali produktivnost in kosmato premijo na zaposlenega dvignili za 14 %, iz 30,3 milijona v letu poprej na 34,5 milijona tolarjev.

Sicer pa je poslovanje v letu 2001 potekalo v znamenju prilagajanja mnogih kategorij poslovanja določilom zakona o zavarovalništvu in vseh podzakonskih aktov izdanih na njegovi osnovi. Zakon je prinesel dodatne kapitalske zahteve, in sicer se je zahtevana višina kapitala povečala skoraj za trikrat. Adriatic je izvedel dokapitalizacijo in povečal kapital za 1,2 milijarde SIT in sedaj znaša 2.679.334.000,00 tolarjev.

Nova zavarovalniška zakonodaja je zaostrila tudi pravila izračunavanja matematičnih rezervacij, uveljavljanja regresov in oblikovanja popravkov zapadlih terjatev. Navedene spremembe računovodske politike in spremembe načina obračunavanja matematičnih rezervacij, so povečale odhodke družbe za 964 milijonov SIT. Naštete dodatne obremenitve so vplivale na poslovanje družbe z negativnim rezultatom v višini 88 milijonov SIT, vendar so omenjene novosti utrdile trdnost zavarovalnice in dvignile raven varnosti zavarovancev.

Trend rasti se v Adriaticu nadaljuje, v prvih petih mesecih tega leta je ustvaril preko 10 milijard tolarjev, kar je skoraj za 20 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Spodbuden je tudi podatek o izplačilu zavarovalnin in odškodnin v tem obdobju, ki so znašale skoraj 6,5 milijarde tolarjev in so v primerjavi z lanskimi v enakem obdobju višje za 15,4 odstotka.