Poslovanje

Pogoji poslovanja na domačem trgu niso bili bistveno ugodnejši kot minulo leto, vendar sta gospodarsko in finančno okolje ohranila pozitiven trend. 
Adriatic Slovenica (AS) je kljub močni konkurenci na slovenskem zavarovalnem trgu poslovala varno in dobičkonosno ter ohranila svojo razvojno naravnanost. Poslovne načrte zavarovalnice in Skupine AS smo uspešno uresničili, saj smo zaključili pripojitev hrvaške zavarovalnice KD životno osiguranje k matični družbi, ki od začetka leta 2016 nadaljuje poslovanje kot kompozitna podružnica Zagreb. 
Ohranili smo tržni delež, AS ostaja druga največja zavarovalnica v Sloveniji, tudi leta 2015 smo uspešno uresničevali strategijo naše matične družbe KD Group. Finančno moč in trdno pozicijo zavarovalnice na slovenskem zavarovalnem trgu potrjuje bonitetna ocena Fitch Ratings »BBB-« z oceno gibanja »stabilno«, ki jo je bonitetna hiša znova potrdila oktobra 2015. 
Dobro poslovanje leta 2015 smo zaključili s 14,3 milijona evrov čistega dobička. Rezultati iz zavarovalne dejavnosti so posledica pozitivnega poslovanja dveh temeljnih zavarovalnih področij, saj smo čisti dobiček zabeležili tako pri premoženjskih kot tudi pri življenjskih zavarovanjih. Dobro poslovanje v osnovni dejavnosti izkazuje tudi čisti kombinirani količnik zavarovalnice, ki je znašal 96 odstotkov. 
Stresni testi so že pred uvedbo nove zavarovalniške direktive pokazali, da je zavarovalnica varna in ustrezno obvladuje zavarovalna tveganja. Razpoložljivi kapital presega zakonske zahteve kot tudi zahteve direktive Solventnost II, ki je začela veljati v začetku leta 2016. Konec leta 2015 razpoložljivi kapital AS-a močno presega zahtevani minimalni kapital, saj indeks kapitalske ustreznosti zavarovalnice po načelih Solventnosti I znaša 172. Bilančna vsota zavarovalnice je konec leta 2015 znašala 665,4 milijona evrov, kapital družbe pa 100,9 milijona evrov. Ob tem družba še vedno ohranja visoko, kar 13,7-odstotno, čisto donosnost kapitala.
 
Trdno drugo mesto na domačem trgu smo si zagotovili z 296,6 milijona evrov zbranih premij, kar pomeni, da je naš tržni delež 15-odstoten in ostaja na podobni ravni kot prejšnje leto. Obračunana premija je nižja za 1,3 milijona evrov (297,9 milijona evrov v 2014). Na področju premoženjskih zavarovanj, vključno z zdravstvenimi, smo konec leta obdržali 16,8 odstotka, na področju življenjskih zavarovanj pa osvojili 10,7 odstotka trga. Posebej smo ponosni na rast premije življenjskih in pokojninskih zavarovanj, kjer smo dosegli eno najvišjih, kar 12-odstotno rast. Manj zadovoljni smo z 2-odstotnim zmanjšanjem tržnega deleža na področju zdravstvenih zavarovanj, zato se še bolj intenzivno usmerjamo v širitev ponudbe dodatnih zavarovanj, učinkovitega svetovanja in zagotavljanja medicinskih storitev za zavarovance. 
 
Katastrofalne naravne nesreče so leta 2015 prizanesle Sloveniji, kljub temu pa beležimo povečanje povprečnih odškodnin in 2,2-odstotno rast obračunanih kosmatih škod. V strukturi čistih odhodkov za škode prevladujejo zdravstvena zavarovanja (s skoraj 43-odstotnim deležem), sledijo čisti odhodki za škode premoženjskih zavarovanj (38-odstotni delež) in odhodki za škode življenjskih zavarovanj (19-odstotni delež). 
 
 

Izkaz poslovnega izida

Bilanca stanja