Predsednik uprave o poslovnem letu 2015

Cenjeni zavarovanci in poslovni partnerji, spoštovani delničar, cenjeni sodelavci!
 
Pogoji poslovanja na domačem trgu niso bili bistveno ugodnejši kot minulo leto, vendar sta gospodarsko in finančno okolje ohranila pozitiven trend. Slovenske zavarovalnice so po več letih stagnacije zabeležile skoraj 2-odstotno povečanje obsega poslovanja, zlasti opazen je napredek na področju življenjskih oziroma pokojninskih zavarovanj.
 
Adriatic Slovenica (AS) je kljub močni konkurenci na slovenskem zavarovalnem trgu poslovala varno in dobičkonosno ter ohranila svojo razvojno naravnanost. Poslovne načrte zavarovalnice in Skupine AS smo uspešno uresničili, saj smo zaključili pripojitev hrvaške zavarovalnice KD životno osiguranje k matični družbi, ki od začetka leta 2016 nadaljuje poslovanje kot kompozitna podružnica Zagreb. 
Ohranili smo tržni delež, AS ostaja druga največja zavarovalnica v Sloveniji, tudi leta 2015 smo uspešno uresničevali strategijo naše matične družbe KD Group. Finančno moč in trdno pozicijo zavarovalnice na slovenskem zavarovalnem trgu potrjuje bonitetna ocena Fitch Ratings »BBB-« z oceno gibanja »stabilno«, ki jo je bonitetna hiša znova potrdila oktobra 2015. 
Letošnji cilji ostajajo rast poslovanja doma in v tujini ter zadovoljstvo strank, neodvisne raziskave pa potrjujejo naša prizadevanja. Stranke AS-a so najbolj zadovoljne z reševanjem škod, hkrati pa izpolnjujemo njihova pričakovanja o kakovostni in sodobni zavarovalni ponudbi, saj jim nudimo popoln krog varnosti. 
Dobro poslovanje leta 2015 smo zaključili s 14,3 milijona evrov čistega dobička. Rezultati iz zavarovalne dejavnosti so posledica pozitivnega poslovanja dveh temeljnih zavarovalnih področij, saj smo čisti dobiček zabeležili tako pri premoženjskih kot tudi pri življenjskih zavarovanjih. Dobro poslovanje v osnovni dejavnosti izkazuje tudi čisti kombinirani količnik zavarovalnice, ki je znašal 96 odstotkov. 
Stresni testi so že pred uvedbo nove zavarovalniške direktive pokazali, da je zavarovalnica varna in ustrezno obvladuje zavarovalna tveganja. Razpoložljivi kapital presega zakonske zahteve kot tudi zahteve direktive Solventnost II, ki je začela veljati v začetku leta 2016. Konec leta 2015 razpoložljivi kapital AS-a močno presega zahtevani minimalni kapital, saj indeks kapitalske ustreznosti zavarovalnice po načelih Solventnosti I znaša 172. Bilančna vsota zavarovalnice je konec leta 2015 znašala 665,4 milijona evrov, kapital družbe pa 100,9 milijona evrov. Ob tem družba še vedno ohranja visoko, kar 13,7-odstotno, čisto donosnost kapitala.
Glavnino dejavnosti smo izvajali na domačem trgu. Na trgih, kjer so poslovale naše hčerinske zavarovalnice, smo kot krovna družba Skupine AS utrdili in preusmerili naše dejavnosti ter konec leta pripojili hrvaško življenjsko  zavarovalnico h kompozitni podružnici. Tako je skupina zbrala skoraj vso (99 odstotkov) premije na slovenskem trgu, le odstotek premije je prispevalo poslovanje v Srbiji in na Hrvaškem. 
Trdno drugo mesto na domačem trgu smo si zagotovili z 296,6 milijona evrov zbranih premij, kar pomeni, da je naš tržni delež 15-odstoten in ostaja na podobni ravni kot prejšnje leto. Obračunana premija je nižja za 1,3 milijona evrov (297,9 milijona evrov v 2014). Na področju premoženjskih zavarovanj, vključno z zdravstvenimi, smo konec leta obdržali 16,8 odstotka, na področju življenjskih zavarovanj pa osvojili 10,7 odstotka trga. Posebej smo ponosni na rast premije življenjskih in pokojninskih zavarovanj, kjer smo dosegli eno najvišjih, kar 12-odstotno rast. Manj zadovoljni smo z 2-odstotnim zmanjšanjem tržnega deleža na področju zdravstvenih zavarovanj, zato se še bolj intenzivno usmerjamo v širitev ponudbe dodatnih zavarovanj, učinkovitega svetovanja in zagotavljanja medicinskih storitev za zavarovance. 
Največ premije smo ustvarili na področju premoženjskih zavarovanj, ki skupaj z zdravstvenimi predstavljajo 80-odstotni delež portfelja. Življenjska zavarovanja, katerih delež raste iz leta v leto, so že prispevala petino zbrane premije, njihov delež pa narašča tako zaradi konsolidacije zavarovalne vrste v okviru matične družbe kot širjenja izbora življenjskih in nove ponudbe pokojninskih zavarovanj. 
 
Katastrofalne naravne nesreče so leta 2015 prizanesle Sloveniji, kljub temu pa beležimo povečanje povprečnih odškodnin in 2,2-odstotno rast obračunanih kosmatih škod. V strukturi čistih odhodkov za škode prevladujejo zdravstvena zavarovanja (s skoraj 43-odstotnim deležem), sledijo čisti odhodki za škode premoženjskih zavarovanj (38-odstotni delež) in odhodki za škode življenjskih zavarovanj (19-odstotni delež). 
Ne glede na prodajni kanal želimo strankam zagotoviti odlično uporabniško izkušnjo in omogočiti sodobno poslovanje in komuniciranje. Ponudbo zavarovanj zaokrožujemo s finančnimi in asistenčnimi rešitvami v popoln krog varnosti. Vse bolj povečujemo dostopnost storitev, tudi prek najnovejših prodajnih kanalov. Konec leta smo ponujali celostne prodajne storitve na 366 prodajnih mestih, v nekaterih poslovalnicah dopolnjene z naložbeno ponudbo KD Skladov, v eni banki in prek direktne prodaje. Delež slednje je bil 2-odstoten, vendar pričakujemo, da se bo povečevala z razmahom sodobne tehnologije in menjavo generacij, saj jo odlikujeta enostavno sklepanje in primerjava cen, možnost nakupa 24h na dan in enaka kakovost storitve. Prek portala as.si je že od leta 2003 možno skleniti različna zavarovanja, leta 2012 smo predstavili on-line storitveno blagovno znamko WIZ, v začetku leta 2016 pa smo postavili portal Moj AS, kjer omogočamo stranki celoten pregled nad svojimi zavarovanji, direktno komunikacijo z zavarovalnico in prijavo škode. 
Uprava je uspešno vodila družbo po poti zastavljene strategije in polno delovala celo poslovno leto, zavarovalnica s svojim vodstvom pa uživa ugled v poslovni javnosti. V leto 2016 smo vstopili v tričlanski sestavi, saj je konec leta 2015 zaključil funkcijo člana uprave mednarodni strokovnjak Willem Jacob Westerlaken. 
Skrb za aktivno populacijo dopolnjujemo s ponudbo, ki strankam zagotavlja večjo kakovost življenja tudi v tretjem življenjskem obdobju. Ponudbo smo obogatili z novimi pokojninskimi in življenjskimi zavarovanji z naložbeno komponento in dodatnimi zdravstvenimi zavarovanji. Zdravstvena zavarovanja povezujemo v enovito ponudbo, ki temelji na dopolnilnih zavarovanjih in razvoju celostnega svetovanja ter dostopa do storitev, ki presega storitve javnega sistema. 
Informacijska tehnologija AS-a podpira novo ponudbo in združuje poslovne procese s stranko v središču. Ponosni smo, da na mnogih področjih prehitevamo zahteve poslovnega okolja. Ker se zavedamo, da so kakovostno poslovanje, dobre prodajne in poprodajne storitve v naših rokah, se nenehno izobražujemo, oziramo za domačimi in svetovnimi trendi, naše vodilo pa ostajajo želje in potrebe strank ter odgovorno delo. Zaupanje strank odseva v vrsti nagrad, med njimi nagradi za marketinško odličnost, ki potrjujejo pravilnost naših usmeritev, zadovoljstvu  strank in vsakoletni rasti zadovoljstva zaposlenih, ki podpirajo skupne cilje. Verjamemo v dolgoročne povezave, podporo znanju, perspektivnim posameznikom in pozitivnim pobudam okolja. 
V Skupini KD Group skupaj stopamo po tej poti in prepričan sem, da bomo tudi leta 2016 uspešno poiskali prave rešitve poslovnih izzivov in odgovore na vprašanja, ki jih zahtevata napredek in medgeneracijska ter družbena solidarnost v Sloveniji in v svetu. 
 
S spoštovanjem,
Gabrijel Škof